• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.414 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Obserwuj akt

Rozdział 2 Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa obejmuje informacje dotyczące chronionych prawem interesów podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi finansowania społecznościowego, uzyskane przez osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, w związku z czynnościami służbowymi podejmowanymi przez nie w ramach stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a także informacje uzyskane w związku z innymi czynnościami podejmowanymi w ramach działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzenia 2020/1503, objętej nadzorem Komisji lub właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, jak również informacje dotyczące czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególności:
1)
dane identyfikujące stronę umowy lub innej czynności prawnej;
2)
treść umowy lub przedmiot innej czynności prawnej;
3)
informacje o decyzjach oraz dyspozycjach dotyczących środków finansowych zebranych od inwestorów;
4)
treść pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora dostawcy usług finansowania społecznościowego w związku ze świadczeniem na jego rzecz przez tego dostawcę usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek.
1.
Dostawca usług finansowania społecznościowego stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę tajemnicy zawodowej oraz opracowuje i wdraża regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową.
2.
Regulamin określa szczegółowe rozwiązania stosowane przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, których celem jest:
1)
zapobieganie:
a) dostępowi do informacji stanowiących tajemnicę zawodową przez osoby nieuprawnione,
b) wykorzystywaniu przez osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową tych informacji w celach innych niż wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji lub stosunków prawnych, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1 pkt 2;
2)
ochrona przepływu informacji objętych tajemnicą zawodową między dostawcą usług finansowania społecznościowego a innymi podmiotami.
3.
Regulamin określa również sposób przepływu informacji u dostawcy usług finansowania społecznościowego, w tym obieg dokumentów.
1.
Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązane osoby:
1)
wchodzące w skład organów statutowych:
a) dostawcy usług finansowania społecznościowego,
b) podmiotów pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z dostawcą usług finansowania społecznościowego;
2)
pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z:
a) dostawcą usług finansowania społecznościowego,
b) podmiotami pozostającymi w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z dostawcą usług finansowania społecznościowego.
2.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1.
Informacje stanowiące tajemnicę zawodową są ujawniane wyłącznie na żądanie:
1)
sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
2)
sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową;
3)
sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą – w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu;
4)
organu Krajowej Administracji Skarbowej:
a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o:
– przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową – w zakresie informacji dotyczących tej osoby,
– przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową – w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym mowa w art. 127a korzystanie przez Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego z informacji stanowiących tajemnicę bankową ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.);
5)
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera – w zakresie informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623);
6)
firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego na podstawie zawartej z nim umowy – w zakresie informacji określonych przepisami o rachunkowości;
7)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
9)
Policji, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.);
9a)
Straży Granicznej, na zasadach i w trybie określonych w art. 10c dostęp do informacji dotyczących umów ubezpieczenia i objętych tajemnicą bankową ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489 i 1723);
10)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 informacje stanowiące tajemnicę bankową ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900);
11)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a prawo korzystania z informacji stanowiących tajemnicę bankową ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185);
12)
Żandarmerii Wojskowej, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b zakres informacji udostępnianych Żandarmerii Wojskowej ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 oraz z 2022 r. poz. 655, 1488 i 2600);
13)
komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza dotyczących spadku po takim podmiocie – w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu;
14)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań;
15)
administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2157), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań;
16)
Rzecznika Finansowego – w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań;
17)
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2487 i 2600);
18)
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań.
1.
Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę:
1)
bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, jeżeli osoba, której informacje dotyczą, upoważni podmiot udzielający informacji do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej, na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 3 składanie oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego ust. 2 i 3;
2)
w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do zawiadomienia;
3)
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4)
organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ upoważnionym – w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych – na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
6)
organom podatkowym – na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;
7)
Komisji – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania określonego w art. 4 zadania Komisji Nadzoru Finansowego ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.);
8)
między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem dostawcy usług finansowania społecznościowego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznego dostawcy usług finansowania społecznościowego, jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub – w zakresie informacji określonych przepisami o rachunkowości – do celów badania sprawozdań finansowych tych dostawców usług finansowania społecznościowego;
9)
przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku finansowego, w szczególności jego uczestników, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,
b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 42 rozporządzenia 2020/1503,
c) w przypadkach określonych w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru, art. 21 przekazywanie informacji organowi nadzoru w innym państwie członkowskim i przesłanki odmowy ich udzielenia, art. 23 wymiana informacji między Komisją a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, art. 30 zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli ust. 2, art. 32a korzystanie przez kontrolującego z pomocy Policji i art. 33 zajęcie w toku kontroli dokumentu lub innego nośnika informacji i zażalenie na zajęcie ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
d) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego – jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego,
e) do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, banku centralnego w innym państwie członkowskim, właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz organów do spraw przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie koniecznym do realizacji ustawowych zadań oraz zadań określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego;
10)
przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, na podstawie której dostawca usług finansowania społecznościowego zlecił takiemu przedsiębiorcy wykonywanie funkcji operacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej umowy;
11)
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, komitetom ustanowionym przez te organy oraz powołanym przez nie grupom – w celu realizacji ich zadań i wykonywania uprawnień;
12)
podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 rejestr akcjonariuszy i wpis do rejestru § 1 oraz art. 3281 rejestr akcjonariuszy § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436), w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.
2.
Osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących udzielania:
1)
Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 4–10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 13 tej ustawy,
2)
Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego informacji na zasadach określonych w art. 11p ust. 2–10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 11p ust. 13 tej ustawy,
3)
Żandarmerii Wojskowej informacji na zasadach określonych w art. 40b zakres informacji udostępnianych Żandarmerii Wojskowej ust. 3–6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji na zasadach określonych w art. 34a prawo korzystania z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 3–9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 34a prawo korzystania z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 12 tej ustawy,
5)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji na zasadach określonych w art. 23 informacje stanowiące tajemnicę bankową ust. 3–9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 informacje stanowiące tajemnicę bankową ust. 12 tej ustawy,
6)
organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji na zasadach określonych w art. 127a korzystanie przez Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 3–10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a korzystanie przez Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego z informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 12 tej ustawy
– przy czym zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym te informacje są przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.
Przepisów art. 7 ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową i art. 8 nienaruszanie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie stosuje się do podmiotów obowiązanych do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 i 2640).
Informacje dotyczące dostawcy usług finansowania społecznościowego, przekazane przez tego dostawcę Komisji w ramach sprawowanego nad nim nadzoru, oraz oświadczenia Komisji dotyczące tego dostawcy, zawarte w dokumentacji nadzorczej, mogą zostać ujawnione, o ile nie narusza to interesu podmiotu, który je przekazał, lub interesu osób trzecich lub nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego.
Dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą przekazywać sobie informacje o wierzytelnościach przysługujących im względem klientów z tytułu świadczonych usług, objęte tajemnicą zawodową, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do ochrony ich interesów przed nierzetelnymi klientami.
1.
Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązane także osoby, którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione w przypadkach określonych w art. 7 ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, art. 8 nienaruszanie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, art. 10 ujawnienie informacji dotyczących dostawcy usług finansowania społecznościowego i art. 11 przekazywanie informacji o wierzytelnościach oraz w przypadkach określonych w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru, art. 21 przekazywanie informacji organowi nadzoru w innym państwie członkowskim i przesłanki odmowy ich udzielenia i art. 23 wymiana informacji między Komisją a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, chyba że na ujawnienie takich informacji przez te osoby zezwala przepis prawa.
2.
Osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1, oraz osoby, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprawnionego ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
3.
Osoby, o których mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowiącej tajemnicę zawodową przez osoby, o których mowa w ust. 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...