• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.414 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Obserwuj akt

Rozdział 3 Przechowywanie dokumentacji

1.
Dostawca usług finansowania społecznościowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzący działalność na tym terytorium, który zaprzestał prowadzenia działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, archiwizuje i przechowuje na trwałym nośniku, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zaprzestał prowadzenia tej działalności, dokumentację związaną z prowadzeniem tej działalności.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wykonany także w przypadku zapewnienia przez dostawcę usług finansowania społecznościowego przechowywania dokumentacji przez podmiot trzeci świadczący usługi w zakresie przechowywania dokumentów.
3.
Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby i lokalu podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wglądu do przechowywanej dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego.
4.
Na pisemne żądanie Komisji podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie sporządzają na własny koszt kopię dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego i przekazują ją Komisji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...