• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024
Obserwuj akt

Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilna w związku z arkuszem kluczowych informacji inwestycyjnych

1.
Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych ze stanem faktycznym oraz za to, że arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności za to, że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd oraz że dokument nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest:
1)
właściciel projektu – za informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych;
2)
podmiot sporządzający informację lub biorący udział w jej sporządzeniu – za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.
2.
Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy ze stanem faktycznym oraz za to, że arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności za to, że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd oraz że dokument nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest:
1)
dostawca usług finansowania społecznościowego – za informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy;
2)
podmiot sporządzający informację lub biorący udział w jej sporządzeniu – za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.
3.
Podmiotem odpowiedzialnym za to, że tłumaczenie odpowiednio arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych i arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy na inny język niż ten, w którym zostały sporządzone, jest wierne, dokładne i kompletne, w szczególności za to, że tłumaczenie to nie wprowadza w błąd i nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest dostawca usług finansowania społecznościowego.
4.
Arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych oraz arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy zawierają:
1)
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 albo 2, z podaniem jego:
a) imienia, nazwiska oraz funkcji – w przypadku osób fizycznych,
b) firmy (nazwy) i siedziby – w przypadku osób prawnych;
2)
oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 albo 2, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą zawarte w tym arkuszu informacje są zgodne ze stanem faktycznym i arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, kompletne, dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że arkusz nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
5.
W przypadku podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, będącego osobą prawną, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa członek organu zarządzającego tej osoby prawnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.
1.
Podmiot odpowiedzialny, o którym mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 1, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez zamieszczenie w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych informacji niezgodnej ze stanem faktycznym lub pominięcie informacji, która mogłaby mieć wpływ na znaczenie dokumentu, w tym zamieszczenie informacji nierzetelnej, niejasnej, niedokładnej, niekompletnej lub wprowadzającej w błąd lub pominięcie kluczowej informacji niezbędnej do podjęcia decyzji inwestycyjnej, chyba że ani on, ani osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
2.
Podmiot odpowiedzialny, o którym mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 2, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez zamieszczenie w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy informacji niezgodnej ze stanem faktycznym lub pominięcie informacji, która mogłaby mieć wpływ na znaczenie dokumentu, w tym zamieszczenie informacji nierzetelnej, niejasnej, niedokładnej, niekompletnej lub wprowadzającej w błąd lub pominięcie kluczowej informacji niezbędnej do podjęcia decyzji inwestycyjnej, chyba że ani on, ani osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
3.
Dostawca usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 3, jest obowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, w przypadku gdy tłumaczenie odpowiednio arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych i arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy nie jest wierne, dokładne i kompletne, w szczególności wprowadza w błąd lub pomija kluczowe informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej, chyba że ani on, ani osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
4.
Odpowiedzialność:
1)
właściciela projektu i podmiotu sporządzającego informację lub biorącego udział w jej sporządzeniu, o których mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 1, albo
2)
dostawcy usług finansowania społecznościowego i podmiotu sporządzającego informację lub biorącego udział w jej sporządzeniu, o których mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 2
– jest solidarna i nie można jej ograniczyć albo wyłączyć.
5.
Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zawarcia umowy określającej wzajemne zobowiązania podmiotów odpowiedzialnych, o których mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 1 i 2, z tytułu odpowiedzialności solidarnej.
6.
Podmioty odpowiedzialne, o których mowa w art. 35 podmioty odpowiedzialne ust. 1–3, są obowiązane przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...