• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.414 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Obserwuj akt

Rozdział 8 Przepisy karne

1.
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto wykonuje działalność polegającą na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów lub pożyczkodawców z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych ze środków pochodzących z emitowanych przez nich papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640) lub udzielonych im pożyczek w sposób inny niż jako dostawca usług finansowania społecznościowego,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych lub arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto dokonuje oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem przez inwestorów pożyczek, bez udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 4 obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące taką tajemnicę,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 13 archiwizowanie dokumentacji ust. 3 i 4 lub art. 20 obowiązek sporządzania i przekazywania kopii dokumentacji związanej z działalnością w zakresie usług finansowania społecznościowego,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
1)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 13 archiwizowanie dokumentacji ust. 1, nie archiwizuje lub nie przechowuje na trwałym nośniku dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego;
2)
wbrew nakazowi wynikającemu z decyzji wydanej na podstawie art. 22 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego ust. 4 nie dokonuje przeniesienia na innego dostawcę usług finansowania społecznościowego praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z właścicielami projektów oraz z inwestorami;
3)
nie wykonuje obowiązku wydania dokumentów, o których mowa w art. 22 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego ust. 5.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...