• Art. 117. - Emitowanie p...
  22.05.2024

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.681 t.j. - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 117. fund. inwest.


Emitowanie przez fundusze inwestycyjne zamknięte publicznych i niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych

1.
Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne.
2.
Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.
3.
Osoby fizyczne mogą nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, jeżeli wartość certyfikatu inwestycyjnego pierwszej emisji tego funduszu będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro.
4.
W przypadku gdy uczestnikami funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, są osoby fizyczne, cena emisyjna drugiej lub następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów netto funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji. Przepisu art. 132 cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego drugiej i następnych emisji, opłaty manipulacyjne ust. 1 nie stosuje się.
5.
Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, nie może przydzielić osobie fizycznej certyfikatów inwestycyjnych drugiej lub kolejnych emisji za wpłatę do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji w wysokości mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro.
6.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3 i 5, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji danej emisji certyfikatów.
7.
Statut funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, określa podmioty, które mogą być uczestnikami funduszu, lub warunki, które muszą spełniać osoby mogące zostać uczestnikami funduszu.
8.
Ograniczeń przewidzianych w statucie, określonych na podstawie ust. 7, nie stosuje się w przypadku nabycia certyfikatów inwestycyjnych w postępowaniu egzekucyjnym, w wyniku dziedziczenia lub w przypadku zajścia zdarzenia prawnego innego niż czynność prawna.
9.
Do ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego ust. 1a i art. 38b ustawy o ofercie publicznej.
Art. 117. Emitowanie przez fundusze inwestycyjne zamknięt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...