• Ustawa o funkcjonowaniu b...
  13.05.2021

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Stan prawny aktualny na dzień: 13.05.2021

Dz.U.2021.0.102 t.j. - Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zasady łączenia i zrzeszania się oraz współdziałania banków zrzeszających

1.
Banki zrzeszające, z zastrzeżeniem ust. 4, mogą się łączyć tylko z innymi bankami zrzeszającymi w trybie przeniesienia majątku banku na bank zrzeszający w zamian za akcje. Przepisy art. 124 łączenie się banków, i 20_124a, ustawy - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.
2.
Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmującego ustala się na podstawie wartości księgowej obu banków.
3.
W przypadku połączenia się banków zrzeszających dla banków spółdzielczych obowiązująca jest umowa zrzeszenia banku przejmującego. Banki spółdzielcze zrzeszone z bankiem przejętym mogą wypowiedzieć tę umowę w okresie jednego miesiąca od daty połączenia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4.
Połączenie się banku zrzeszającego z innym bankiem niż bank zrzeszający wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli jest możliwe połączenie banku z innym bankiem zrzeszającym.
1.
Banki zrzeszające niezależnie od uprawnień określonych w art. 122 zrzeszanie się banków, ustawy - Prawo bankowe mogą, w celu zapewnienia jednolitości działania, zawrzeć umowę o współdziałaniu, z uwzględnieniem ust. 2-5.
2.
Prezesi zarządów banków, o których mowa w ust. 1, tworzą radę.
3.
Rada, o której mowa w ust. 2:
1)
określa w szczególności zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszających,
b) ujednolicania usług bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
d) realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych działań;
2)
upoważnia jeden z banków do:
a) reprezentowania zrzeszonych banków,
b) kontroli realizacji jej uchwał,
c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mowa w ust. 1, które nie realizują uchwał rady.
4.
Szczegółowy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb działania oraz sposób wykonywania jej uchwał określa umowa.
5.
Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszające wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi mogą stosować jednolitą nazwę i znak firmowy dla utworzonych przez siebie zrzeszeń.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...