• Art. 104. gosp. nier. - U...
  29.09.2023

Art. 104. gosp. nier.


Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości

1.
Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Uchwałę doręcza się uczestnikom postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
2.
Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości powinna zawierać:
1)
opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i podziałem;
2)
wypis i wyrys z planu miejscowego;
3)
geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości;
4)
rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością lub pozostające w użytkowaniu wieczystym przed scaleniem i podziałem;
5)
rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w art. 105 pomniejszenie powierzchni scalanej lub dzielonej nieruchomości o grunt z przeznaczeniem na drogi, ust. 2 i 5;
6)
ustalenia co do rodzaju urządzeń infrastruktury technicznej planowanych do wybudowania, terminy ich budowy oraz źródła finansowania;
7)
ustalenia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich;
8)
rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do:
1)
zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych;
2)
założenia nowych ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich praw do nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;
3)
ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości;
4)
wyznaczenia i utrwalenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału;
5)
wprowadzenia uczestników postępowania na nowe nieruchomości.
4.
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, składa wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
5.
Obciążenia na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem przenosi się do nowo założonych ksiąg wieczystych, z zastrzeżeniem art. 105 pomniejszenie powierzchni scalanej lub dzielonej nieruchomości o grunt z przeznaczeniem na drogi ust. 5.
6.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza praw osób trzecich ustanowionych na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem.
Art. 104. Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...