• Art. 111a. - Prawo pierw...
  30.09.2023

Art. 111a. gosp. nier.


Prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa lub m. st. Warszawie

1.
Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku
sprzedaży:
1)
praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99);
2)
roszczeń określonych w art. 214 przepisy przejściowe;
3)
prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.
Przeniesienie praw i roszczeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
3.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 109 prawo pierwokupu przysługujące gminie ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 110 wykonanie prawa pierwokupu i art. 111 cena nieruchomości przy prawie pierwokupu.
4.
Prawo pierwokupu wykonuje Prezydent m.st. Warszawy.
5.
Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa albo Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego.
Art. 111a. Prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...