• Art. 116. gosp. nier. - W...
  29.09.2023

Art. 116. gosp. nier.


Wymogi formalne wniosku o wywłaszczenie

1.
We wniosku o wywłaszczenie należy określić:
1)
nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości;
2)
cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
3)
powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości;
4)
dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
5)
lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;
6)
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;
7)
osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
8)
nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;
9)
inne okoliczności istotne w sprawie.
2.
Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:
1)
dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114 czynności przed wszczęciem postępowania w sprawie o wywłaszczenie, ;
2)
wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)
mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;
4)
odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
5)
w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
6)
wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
2a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego z urzędu.
Art. 116. Wymogi formalne wniosku o wywłaszczenie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...