• Art. 178. gosp. nier. - O...
  26.02.2024

Art. 178. gosp. nier.


Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

1.
Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 175 obowiązki rzeczoznawcy majątkowego ust. 1–3, podlega odpowiedzialności zawodowej.
2.
Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
4)
zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;
4a)
pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie;
5)
pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.
2a.
(uchylony)
2b.
(uchylony)
2c.
Wykonanie kary dyscyplinarnej następuje przez wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
3.
Pozbawienie uprawnień zawodowych następuje również w przypadku:
1)
utraty zdolności do czynności prawnych;
2)
skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 177 wymagania wobec osoby ubiegającej się o nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości ust. 1 pkt 2;
3)
sądowego zakazu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego;
4)
sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości.
4.
(uchylony)
5.
Pozbawienie uprawnień zawodowych, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
6.
Osoba pozbawiona uprawnień zawodowych w trybie, o którym mowa w ust. 5, z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu traci prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”.
Art. 178. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...