• Art. 193. gosp. nier. - W...
  11.06.2023

Art. 193. gosp. nier.


Wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych.
2.
Do centralnego rejestru wymienionego w ust. 1 wpisuje się osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień.
3.
Do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się również osoby, o których mowa w art. 192 świadectwo stwierdzające uprawnienia do szacownaia nieruchomości ust. 2.
4.
W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia:
1)
numer kolejny wpisu;
2)
datę wpisu;
3)
imię i nazwisko;
4)
imiona rodziców;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
adres korespondencyjny;
7)
wykształcenie;
8)
numer ewidencyjny PESEL;
9)
numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
10)
numer uprawnień;
11)
informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2, a także informacje o pozbawieniu uprawnień z przyczyn, o których mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 3;
12)
informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.
5.
Wykreślenie z rejestru osób, którym nadano uprawnienia zawodowe, następuje w przypadku:
1)
zawieszenia uprawnień, o którym mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 3 i 4;
2)
pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 4a i 5;
3)
pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 3;
4)
śmierci.
6.
W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej, licząc od dnia wykreślenia z tego rejestru. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 4, ponowny wpis do rejestru następuje po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
7.
W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 1 i 2 zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 1 roku od jej wykonania.
8.
W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 pkt 3 zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 lat od zakończenia okresu orzeczonej kary.
9.
W razie zatarcia kary dyscyplinarnej informację o tej karze wykreśla się z centralnego rejestru.
10.
Wyciągi z centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 4 pkt 4, 5, 7–9, 11 i 12, podlegają udostępnieniu na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i są niezwłocznie aktualizowane.
11.
(uchylony)
12.
Na uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia dane, o których mowa w ust. 4, w zakresie wskazanym we wniosku, powiadamiając o tym rzeczoznawcę majątkowego, którego dane zostały udostępnione.
Art. 193. Wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców mają... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...