• Art. 214a. - Przepisy pr...
  20.04.2024

Art. 214a. gosp. nier.


Przepisy przejściowe

1.
Odmawia się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa własności gruntu na rzecz osoby uprawnionej, o której mowa w art. 7 wniosek dotychczasowego właściciela gruntu o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy, odszkodowanie za grunty ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 7 określanie wartości nieruchomości ust. 2 tego dekretu, ze względu na:
1)
przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele określone w art. 6 ustawowe pojęcie celów publicznych;
2)
sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich;
3)
zabudowę przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu;
4)
odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których mowa w art. 5 własność budynków i innych przedmiotów na gruntach przechodzących na własność gminy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, zniszczonych w latach 1939–1945 więcej niż w 50%;
5)
brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału nieruchomości, której części dotyczy roszczenie, o którym mowa w art. 7 wniosek dotychczasowego właściciela gruntu o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy, odszkodowanie za grunty ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy;
6)
zajmowanie lokalu przez lokatora w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456);
7)
przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury;
8)
położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub rekreacyjnego lub terenów zieleni w rozumieniu art. 5 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375);
9)
ustanowienie lub przeniesienie na rzecz osób trzecich praw rzeczowych na gruncie, budynku lub ich części albo oddanie nieruchomości lub jej części do odpłatnego korzystania, w szczególności na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego - bez względu na czas trwania stosunku cywilnoprawnego z osobą trzecią;
10)
przeszkody powodujące, iż ustanowienie użytkowania wieczystego oraz własności budynku lub innego urządzenia powodowałyby sprzeczność z przeznaczeniem społeczno-gospodarczym tych praw;
11)
niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich;
12)
przeznaczenie lub wykorzystanie nieruchomości na cele użyteczności publicznej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy wyłączenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą części gruntu, budynku albo ich części składowych.
Art. 214a. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...