• Art. 23a. - Wnioski o wy...
  02.03.2024

Art. 23a. gosp. nier.


Wnioski o wyrażenie zgody na zmianę własności nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa

1.
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 13 obrót nieruchomościami ust. 2a i 2b, art. 14 sprzedaż lub nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ust. 5 lub art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 1 pkt 7 i 7a, powinien zawierać:
1)
oznaczenie nieruchomości;
2)
wartość nieruchomości i cenę nieruchomości, a w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 1 pkt 7a – wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu albo dzierżawy nieruchomości;
3)
sposób rozporządzenia, a w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń osobę, na rzecz której następuje rozporządzenie;
4)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej, z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym oraz planie wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 1 pkt 7a;
3)
informację, że nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 34 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ust. 3;
4)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
3.
Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.
4.
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia wojewodzie wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.
5.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż o 30 dni, a w przypadku zlecenia sporządzenia dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpienia w trybie, o którym mowa w art. 157 ocena operatu szacunkowego ust. 1 lub 4, o czas niezbędny na wykonanie tych czynności. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku wojewoda zawiadamia wnioskodawcę.
6.
Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.
7.
W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków wojewoda jest obowiązany do pisemnego uzasadnienia.
8.
W razie dokonania czynności prawnej z naruszeniem lub w celu obejścia obowiązku określonego w ust. 1, o nieważności czynności prawnej orzeka sąd także na żądanie wojewody.
Art. 23a. Wnioski o wyrażenie zgody na zmianę własności n... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...