• Art. 97. gosp. nier. - Wn...
  18.09.2021

Art. 97. gosp. nier.


Wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału

1.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
1a.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 wymogi formalne wniosku o wywłaszczenie, ust. 2 pkt 4;
2)
wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3)
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 podział nieruchomości a brak planu miejscowego, ust. 1 pkt 2;
3a)
pozwolenie, o którym mowa w art. 96 decyzja, orzeczenie sądu, ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4)
wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości,
5)
protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6)
wykaz zmian gruntowych;
7)
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8)
mapę z projektem podziału.
1b.
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 dopuszczalność podziału nieruchomości, ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 decyzja, orzeczenie sądu, ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 obowiązki współwłaścicieli przy przekroczeniu zakresu zwykłego zarządu, Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.
2a.
Wniosek o dokonanie podziału, o którym mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości pkt 4a, może złożyć zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do wniosku nie stosuje się przepisu art. 22 czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
3.
Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:
1)
jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
2)
nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości, pkt 3-5, podziału nieruchomości można dokonać z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa.
5.
Podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa można dokonać z urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa.
6.
Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, można również dokonać na koszt osoby lub jednostki organizacyjnej, która będzie realizowała cel publiczny.
Art. 97. Wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 111 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...