• Art. 97. gosp. nier. - Wn...
  24.05.2024

Art. 97. gosp. nier.


Wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału

1.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
1a.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 wymogi formalne wniosku o wywłaszczenie, ust. 2 pkt 4;
2)
wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3)
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego, ust. 1 pkt 2;
3a)
pozwolenie, o którym mowa w art. 96 zatwierdzenie podziału nieruchomości, ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4)
wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości,
5)
protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6)
wykaz zmian gruntowych;
7)
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8)
mapę z projektem podziału.
1b.
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 warunki podziału nieruchomości, ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 zatwierdzenie podziału nieruchomości, ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 rozporządzanie rzeczą wspólną , Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.
2a.
Wniosek o dokonanie podziału, o którym mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości pkt 4a, może złożyć zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do wniosku nie stosuje się przepisu art. 22 czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
3.
Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:
1)
jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
2)
nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości, pkt 3-5, podziału nieruchomości można dokonać z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa.
5.
Podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa można dokonać z urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa.
6.
Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, można również dokonać na koszt osoby lub jednostki organizacyjnej, która będzie realizowała cel publiczny.
Art. 97. Wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 111 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...