• Ustawa o gospodarce nieru...
  21.10.2021

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1)
nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2)
nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3)
najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4)
innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.
1.
(uchylony)
1a.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
3a.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
3a.
Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
3b.
Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1)
ksiąg wieczystych,
2)
katastru nieruchomości,
3)
ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4)
tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169 organ prowadzący kataster nieruchomości,
5)
planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6)
rejestrów cen nieruchomości,
7)
rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8)
ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9)
świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...