• Ustawa o gospodarce nieru...
  14.07.2024

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2023.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Rozdział 3. Przepisy końcowe

1.
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na ustawy uchylone przepisem art. 241 utrata mocy ustaw albo odsyłają ogólnie do przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy niniejszej ustawy.
2.
Ilekroć w przepisach odrębnych ustaw jest mowa o czynnościach wykonywanych przez biegłych lub inne osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości, należy przez to rozumieć, że czynności te mogą wykonywać wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w niniejszej ustawie.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. poz. 127, z późn. zm.);
2)
ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 741]
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...