• Ustawa o gospodarce nieru...
  23.05.2024

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

1.
W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.
2.
Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.
3.
Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
4.
Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.
Orzeczenia: 25 Porównania: 1
1.
W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, o których mowa w art. 62 umowa o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 62 umowa o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów rozdziału 8 działu II.
3.
Wysokość dodatkowej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 2, wynosi 10 % wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości.
3a.
W przypadku dokonania aktualizacji opłaty rocznej w okresie 3 lat przed upływem terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej podstawą ustalenia dodatkowej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 2, jest wartość nieruchomości gruntowej określona dla celów tej aktualizacji.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 2, ustala właściwy organ w drodze decyzji.
Orzeczenia: 29 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych w umowie lub decyzji.
2.
Opłaty za dany rok wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Orzeczenia: 12 Porównania: 1
1.
Nie pobiera się dodatkowych opłat rocznych w razie:
1)
niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ, a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty na podstawie umowy lub decyzji;
2)
złożenia do właściwego organu wniosku o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy art. 33 wygaśnięcie użytkowania wieczystego, ust. 3 i 3a.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do trwałego zarządu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...