• Art. 56. - Kary pieniężn...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 56. gosp.opakowaniami


Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy

1.
Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej „karą pieniężną”, podlega ten, kto:
1)
nie będąc wpisanym do rejestru:
a) wystawia dokumenty DPR,
b) (uchylona)
c) wystawia dokumenty EDPR;
d) (uchylona)
2)
wbrew przepisowi art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 1 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
a) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi,
b) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg;
3)
wbrew przepisowi art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 2 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania, o których mowa w art. 3 ustawowe pojęcie opakowania ust. 1, oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika;
4)
wbrew przepisowi art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 3 wprowadza do obrotu opakowania projektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający:
a) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo
b) przynajmniej ich recykling – jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo
c) inną niż recykling formę ich odzysku – jeżeli nie jest możliwy ich recykling;
4a)
wbrew przepisowi art. 14 obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach stosuje opakowania nie spełniające wymagań, o których mowa w art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania;
5)
wbrew przepisowi art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań, z którą zawarł umowę, wszelkich niezbędnych danych pozwalających na realizację przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich wprowadzonych w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 obowiązek osiągnięcia docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 2 lub 3;
6)
wbrew przepisowi art. 18 obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach ust. 2 nie finansuje kosztów zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego albo nie odbiera na własny koszt tych odpadów;
7)
wbrew przepisowi art. 19 publiczne kampanie edukacyjne ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym;
8)
wbrew przepisowi art. 22 ewidencja masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym;
8a)
będąc wprowadzającym produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającym bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, wbrew przepisowi art. 22 ewidencja masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje o masie, liczbie i pojemności opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty będące napojami w danym roku kalendarzowym, z podziałem na rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy;
9)
wbrew przepisom art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 4 lub 5 i art. 24 ustalenie eksportowanej masy odpadów opakowaniowych ust. 2 nie wystawia:
a) dokumentu DPR,
b) (uchylona)
c) dokumentu EDPR
d) (uchylona)
– albo wystawia dokument nierzetelnie;
10)
wbrew przepisom art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 10 i art. 24 ustalenie eksportowanej masy odpadów opakowaniowych ust. 9 nie przekazuje marszałkowi województwa:
a) dokumentu DPR,
b) (uchylona)
c) dokumentu EDPR;
d) (uchylona)
10a)
wbrew przepisowi art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 8 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1, lub wnioskodawcy określonego w art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 5, wniosku, o którym mowa w art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 4 lub 5;
10b)
wbrew przepisowi art. 24 ustalenie eksportowanej masy odpadów opakowaniowych ust. 7 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1, wniosku, o którym mowa w art. 24 ustalenie eksportowanej masy odpadów opakowaniowych ust. 2;
10c)
wbrew przepisowi art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ust. 1 nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego;
10d)
wbrew przepisowi art. 40g zakres systemu kaucyjnego ust. 10 albo 12 nie zawiera w terminie umowy określającej warunki rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany opakowań lub odpadów opakowaniowych;
10e)
wbrew przepisowi art. 40g zakres systemu kaucyjnego ust. 11, 12 albo 14 nie przekazuje kopii umowy lub przekazuje ją po terminie;
10f)
wbrew przepisowi art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 4 nie zawarł umowy z wprowadzającym produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającym bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, który się do niego zgłosił;
10g)
wbrew przepisowi art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 6 nie przechowuje umowy przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ta umowa przestała obowiązywać;
10h)
wbrew przepisowi art. 40h przystąpienie do systemu kaucyjnego ust. 7 nie przekazuje podmiotowi reprezentującemu, z którym zawarł umowę, danych niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego, w tym informacji o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym opakowaniach objętych tym systemem;
10i)
wbrew przepisowi art. 40i obowiązki podmiotu reprezentującego w ramach systemu kaucyjnego ust. 1 pkt 2 nie zapewnia odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym;
10j)
wbrew przepisowi art. 40i obowiązki podmiotu reprezentującego w ramach systemu kaucyjnego ust. 1 pkt 3 nie zapewnia transportu opakowań do wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania odpadów;
10k)
wbrew przepisowi art. 40j zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego ust. 1 prowadzi system kaucyjny bez zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego;
10l)
wbrew przepisowi art. 40l obowiązek oznakowania opakowania o jego objęciu systemem kaucyjnym ust. 1 nie umieszcza na opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym lub określającego wysokość kaucji;
10m)
wbrew przepisowi art. 40n ewidencja odebranych opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym ust. 1 nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
10n)
wbrew przepisowi art. 40n ewidencja odebranych opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym ust. 2 nie przechowuje informacji zawartych w ewidencji przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego te informacje dotyczą;
10o)
wbrew przepisowi art. 40p roczne sprawozdania o odebranych odpadach opakowaniowych ust. 1 nie sporządza rocznego sprawozdania o odpadach opakowaniowych albo sporządza niekompletne sprawozdanie lub sporządza je niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
10p)
wbrew przepisowi art. 40p roczne sprawozdania o odebranych odpadach opakowaniowych ust. 2 nie przekazuje rocznego sprawozdania o odpadach opakowaniowych lub przekazuje je po terminie;
10q)
wbrew przepisowi art. 40p roczne sprawozdania o odebranych odpadach opakowaniowych ust. 4 nie przechowuje rocznego sprawozdania o odpadach opakowaniowych przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego to sprawozdanie dotyczy;
11)
wbrew przepisowi art. 41 zakaz dystrybucji produktów w opakowaniach prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru, z wyjątkiem produktów w opakowaniach, które zostały wprowadzone do obrotu przez tego wprowadzającego przed dniem wykreślenia go z rejestru;
12)
wbrew przepisowi art. 42 obowiązek informowania użytkowników o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
a) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych,
b) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
c) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży;
12a)
wbrew przepisowi art. 42 obowiązek informowania użytkowników o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ust. 2 nie umieszcza w widocznym miejscu informacji o warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji;
13)
wbrew przepisowi art. 43 obowiązek przyjmowania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników
odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin;
14)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 1, prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 midx2, w której użytkownikom końcowym są oferowane produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym, nie pobiera kaucji;
14a)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 2, prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 midx2, w której użytkownikom końcowym są oferowane produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym, nie pobiera lub nie zwraca kaucji, lub nie zbiera pustych opakowań lub odpadów opakowaniowych;
14b)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 3, prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 midx2, nie prowadzi na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady, z wyłączeniem opakowań objętych systemem kaucyjnym;
14c)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 4 nie zawarł umowy z co najmniej jednym podmiotem reprezentującym;
14d)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 5 nie zawarł umowy z przedsiębiorcą prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który się do niego zgłosił;
14e)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 6 nie zawarł umowy z każdym podmiotem reprezentującym, który się do niego zgłosił;
14f)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 7 nie zawarł umowy z każdym przedsiębiorcą prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 midx2;
14g)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 9 nie przechowuje umowy przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ta umowa przestała obowiązywać;
14h)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 10 nie prowadzi ewidencji lub prowadzi tę ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
14i)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 11 nie prowadzi ewidencji lub prowadzi tę ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
14j)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek uczestnictwa przedsiębiorcy w systemie kaucyjnym ust. 12 nie przechowuje informacji zawartych w ewidencji przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego te informacje dotyczą;
15)
wbrew przepisowi art. 46 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego ust. 1 nie przeprowadza audytu w terminie określonym w art. 46 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego ust. 2;
16)
wbrew przepisowi art. 46 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego ust. 3 nie przeprowadza audytu w terminie określonym w tym przepisie.
2.
Karze pieniężnej podlega także organizacja odzysku opakowań, która wbrew przepisowi art. 31 przeznaczanie przychodów na kampanie edukacyjne ust. 1 pkt 1, nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1.
Art. 56. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...