• Ustawa o gospodarce opako...
  21.05.2024

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.1658 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obserwuj akt

Rozdział 8. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

1.
Przedsiębiorca:
1)
wprowadzający opakowania,
2)
eksportujący opakowania,
3)
eksportujący produkty w opakowaniach,
4)
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
5)
wprowadzający produkty w opakowaniach
– jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V
rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.
Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.
3.
Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.
4.
Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania.
5.
Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek określony w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał tej organizacji informacji o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 20 obowiązek osiągnięcia docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 2 lub 3, jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1, jest obowiązana sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oddzielnie dla każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego ta organizacja reprezentuje.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...