• Art. 23a. gosp. nier. rol...
  15.04.2024

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.2329 t.j. - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Art. 23a. gosp. nier. rolnymi


Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności przez Krajowy Ośrodek

1.
Krajowy Ośrodek może odroczyć określony w umowie albo w decyzji, o której mowa w art. 35 przekazanie nieruchomości Zasobu w zarząd ust. 1, termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.
1a.
Krajowy Ośrodek , na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego, może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.
2.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności oraz tryb postępowania w tych sprawach. W szczególności, w rozporządzeniu należy określić okoliczności uzasadniające uznanie, że:
1)
niemożność terminowego uregulowania należności przez dłużnika Krajowego Ośrodka jest uzasadniona względami, o których mowa w ust. 1;
2)
należność jest nieściągalna.
Art. 23a. Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie na... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...