• Art. 31. gosp. nier. rol....
  08.02.2023

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2022.0.2329 t.j. - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Art. 31. gosp. nier. rolnymi


Rozłożenie na raty spłaty należności za nieruchomość i zabezpieczenie spłaty

1.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
2.
Krajowy Ośrodek może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieru­chomości nabywca nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
3.
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:
1)
hipoteka;
2)
gwarancja bankowa;
3)
poręczenie;
4)
weksel własny in blanco;
5)
poręczenie wekslowe;
6)
przewłaszczenie na zabezpieczenie;
7)
zastaw rejestrowy;
8)
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym;
9)
ustanowienie pełnomocnictwa do dyspo­no­wania rachunkiem bankowym;
10)
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
11)
kaucja.
3a.
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, przy sprzedaży nieruchomości w trybie, o którym mowa w art. 29 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu ust. 3b, może być hipoteka lub weksel in blanco.
4.
Przy rozłożeniu spłaty pozostałej należności na roczne lub półroczne raty Krajowy Ośrodek stosuje oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1%.
5.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie tę nieru­chomość lub jej część przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, Krajowy Ośrodek może zażądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie terminie.
6.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czy jego sytuacja pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności,
2)
szczegółowe warunki rozkładania spłaty należ­ności na raty,
3)
wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty
– mając na względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na roczne lub półroczne raty.
Art. 31. Rozłożenie na raty spłaty należności za nierucho... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...