• Art. 38a. gosp. nier. rol...
  09.02.2023

Art. 38a. gosp. nier. rolnymi


Dzierżawienie lub wynajmowanie mienia wchodzącego w skład Zasobu

1.
Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy lub najmu najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa.
2.
W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu;
2)
czynsz roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu podzielonej przez liczbę lat, na którą została zawarta umowa, i oprocentowania niespłaconej części tej wartości.
3.
W umowie sprzedaży cenę ustala się jako sumę wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i oprocentowania należnego za okres do dnia zawarcia tej umowy. Na poczet ceny zalicza się wpłacony czynsz.
4.
Jeżeli wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu została ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, według innego miernika wartości niż pieniądze, Krajowy Ośrodek nie stosuje oprocentowania.
5.
W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi.
6.
Do czynszu i oprocentowania, ustalonego w umowie określonej w ust. 1, stosuje się art. 31 rozłożenie na raty spłaty należności za nieruchomość i zabezpieczenie spłaty ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 31 rozłożenie na raty spłaty należności za nieruchomość i zabezpieczenie spłaty ust. 4.
Art. 38a. Dzierżawienie lub wynajmowanie mienia wchodzące... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...