• Art. 38b. - Umowa odpłat...
  21.02.2024

Art. 38b. gosp. nier. rolnymi


Umowa odpłatnego korzystania z nieruchomości Zasobu

1.
Krajowy Ośrodek, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504), na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania koncesji.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
oznaczenie stron;
2)
oznaczenie nieruchomości;
3)
cel i sposób korzystania z nieruchomości;
4)
wysokość wynagrodzenia.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności:
1)
wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do korzystania;
2)
utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania.
4.
Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania.
5.
Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy.
6.
W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1.
7.
W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 obowiązki przedsiębiorcy w razie cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze stosuje się.
Art. 38b. Umowa odpłatnego korzystania z nieruchomości Za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...