• Ustawa o gospodarowaniu n...
  18.04.2024

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.2329 t.j. - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozdział 10. Przepisy końcowe i przejściowe

Porównania: 1
1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawnienia wynikające z art. 42 sprzedaż najemcom wchodzących w skład Zasobu domów, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych przysługują państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej do czasu przejęcia mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 12 Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa ust. 1.
2.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 43–47, z tym że środki uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i przynależnymi do nich gruntami, przekazywane są na rzecz Agencji.
Porównania: 1
Postępowania likwidacyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie odrębnych przepisów są prowadzone na ich podstawie, chyba że organ założycielski przekaże Agencji za jej zgodą majątek likwidowanego przedsiębiorstwa. Art. 14 skutki wykreślenia państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z rejestru KRS ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, sprzedane przed dniem wejścia w życie ustawy, po potrąceniu prowizji należnej bankowi w wysokości 5 %, pobiera bank spółdzielczy. Należności te bank przekazuje na rachunek Agencji.
2.
Należności za sprzedane nieruchomości po dniu wejścia w życie ustawy pobiera Agencja.
Porównania: 1
1.
Sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje na warunkach niniejszej ustawy.
2.
Nieruchomość, co do której toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, nie może być sprzedana przed zakończeniem postępowania.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
W sprawach wszczętych, dotyczących ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz przekazywania nieruchomości w zarząd lub użytkowanie, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Postępowanie administracyjne w tych sprawach umarza się.
Porównania: 1
1.
BGŻ SA może, na wniosek Agencji, w terminie do dnia 31 grudnia 1996 r., wszczynać bankowe postępowania ugodowe w trybie przepisów i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82 oraz z 1996 r. poz. 235, 496 i 561).
2.
Sprzedaż przez BGŻ SA wierzytelności wobec zlikwidowanych i przejętych przez Agencję państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej może nastąpić tylko za zgodą Agencji. Brak odpowiedzi ze strony Agencji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze sprzedaży traktuje się jako wyrażenie zgody.
3.
W zakresie uregulowanym w ust. 2 nie stosuje się art. 41 zasady przelewu wierzytelności pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1989 r. poz. 348 i z 1990 r. poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 93, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 198, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. poz. 24, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 80, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. poz. 81): (zmiany pominięte).
2.
Do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. poz. 250 i z 1975 r. poz. 91) nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji.
3.
Postępowanie administracyjne toczące się w sprawach, o których mowa w ust. 2, podlega umorzeniu.
Orzeczenia: 109 Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 194): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. poz. 18, Nr 34, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. poz. 127 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że art. 64 zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

----------
[Ustawa została ogłoszona 22.11.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 464]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...