• Ustawa o gospodarowaniu n...
  17.04.2024

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.2329 t.j. - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozdział 3. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

1.
Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy i art. 2 mienie objęte zasadami gospodarowania uregulowanymi w ustawie, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwany dalej „Zasobem”.
2.
Zasób tworzy także mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek, z zastrzeżeniem art. 5 wykonywanie przez Krajowy Ośrodek praw własności i innych praw rzeczowych na rzez Skarbu Państwa ust. 4.
3.
Zasobem dysponuje Krajowy Ośrodek na zasadach określonych w ustawie.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Przejęcie przez Krajowy Ośrodek praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa własności w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy i art. 2 mienie objęte zasadami gospodarowania uregulowanymi w ustawie, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2000 r.
2.
Nieruchomości rolne nieprzekazane do Zasobu ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 16 zmiana warunków użytkowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa ust. 3, lub nieprzekazane Krajowemu Ośrodkowi ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 17 uchylony ust. 1, w terminie określonym w ust. 1, stają się z mocy prawa własnością gmin, na terenie których są położone.
3.
Gminy przejmują nieruchomości wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich.
4.
Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.
Orzeczenia: 33 Porównania: 1
1.
W odniesieniu do państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych (obecnie: Krajowego Rejestru Sądowego) następuje z dniem podjęcia przez organ założycielski decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa.
2.
Z chwilą wykreślenia z rejestru wygasa zarząd ustanowiony na państwowych nieruchomościach rolnych i innych nieruchomościach oraz składnikach mienia określonych w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2, a także ustaje obowiązek wpłaty dywidendy. Krajowy Ośrodek wyznacza tymczasowego zarządcę majątku po zlikwidowanym przedsiębiorstwie.
3.
Organ założycielski przekazuje Krajowemu Ośrodkowi mienie oraz wierzytelności i zobowiązania po zlikwidowanym przedsiębiorstwie – według stanu na dzień wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru, z wyjątkiem zobowiązań przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa, które wygasają z dniem podjęcia decyzji o likwidacji.
3a.
Egzekucja należności, przypadających od Krajowego Ośrodka z tytułu przyjętego zobowiązania, może być prowadzona tylko z mienia i pożytków z niego uzyskiwanych, przekazanego Krajowemu Ośrodkowi po tym zlikwidowanym przedsiębiorstwie, które zaciągnęło zobowiązanie.
3b.
W braku odmiennej umowy stron dłużnik nie może dokonać potrącenia swego długu z wierzytelności, jaka mu przysługuje wobec Krajowego Ośrodka, jeżeli dług powstał z tytułu zakupu, dzierżawy lub najmu mienia przejętego przez Krajowy Ośrodek po innym zlikwidowanym przedsiębiorstwie niż to, które zaciągnęło zobowiązanie stanowiące podstawę wierzytelności dłużnika.
4.
Przekazanie, o którym mowa w ust. 3, następuje w trybie określonym w art. 19 protokół zdawczo-odbiorczy przejmowanych składników majątku.
5.
Mieniem Skarbu Państwa przejętym w trybie ust. 3 Krajowy Ośrodek gospodaruje na zasadach określonych w rozdziale 5.
6.
Do likwidacji określonej w ust. 1–4 nie stosuje się art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317 oraz z 2022 r. poz. 1846).
Orzeczenia: 1 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, pozostają nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Krajowym Ośrodkiem nowych umów, o których mowa w rozdziałach 6 i 8.
2.
Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego użytkowania nieruchomości nie nastąpi w terminie określonym w art. 13 przejęcie przez Krajowy Ośrodek praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa własności ust. 1, wygasa dotychczasowe użytkowanie ustanowione na podstawie umowy lub decyzji administracyjnej.
3.
Stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia do Zasobu następuje w drodze decyzji właściwego ze względu na położenie nieruchomości starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.
4.
Za części składowe nieruchomości oraz niepobrane pożytki, które zostaną przejęte wraz z nieruchomością, przysługuje dotychczasowemu użytkownikowi odszkodowanie ustalone odpowiednio na zasadach art. 30 ustalanie ceny nieruchomości Zasobu.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
1.
Z zastrzeżeniem art. 16 zmiana warunków użytkowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Krajowym Ośrodkiem umów, o których mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy.
2.
Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego władania nie nastąpi w terminie roku od dnia przejęcia mienia do Zasobu, umowy i decyzje, o których mowa w ust. 1, wygasają, nie wcześniej jednak niż z dniem 31 grudnia 1994 r.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do zarządu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wykonywanego przez państwowe osoby prawne, inne niż określone w art. 14 skutki wykreślenia państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z rejestru KRS.
4.
Nieruchomości rolne, pozostające w dniu przejęcia do Zasobu w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostają nadal w ich zarządzie. Do zarządu tego stosuje się przepisy art. 35 przekazanie nieruchomości Zasobu w zarząd ust. 2, 3 i 5 i art. 36 wygaśnięcie zarządu nieruchomością oraz przepisy wydane na podstawie art. 37 rozporządzenie w sprawie przekazywania nieru­chomości w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu .
5.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą prawa wieczystego użytkowania oraz prawa służebności i użytkowania, określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Porównania: 1
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych:
1)
na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej 0,1 %,
2)
na cele rolne 1 %,
2a)
na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych 1 %,
3)
na inne cele 3 %
wartości nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 30 ustalanie ceny nieruchomości Zasobu ust. 1, z tym że wartość gruntu rolnego można ustalić w sposób określony w art. 30 ustalanie ceny nieruchomości Zasobu ust. 2.
2.
Polska Akademia Nauk, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego wezwania, na rachunek Krajowego Ośrodka, do dnia 15 lutego każdego roku – za poprzedni rok kalendarzowy.
2a.
O ustaleniu nowej albo zmianie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka zawiadamia na piśmie użytkownika wieczystego. Do obu rodzajów zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowania w razie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
3.
Użytkownik wieczysty nieruchomości może zrzec się swego prawa przez złożenie Krajowemu Ośrodkowi oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku użytkowanie wieczyste wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej prawa wieczystego użytkowania.
4.
Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w przepisach o gospodarce nieruchomościami, z tym że w przypadku sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej stosuje się ponadto przepisy art. 69a oraz art. 70 zapłata ceny sprzedawanej nieruchomości ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i 1463).
4a.
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
5.
W razie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego z mocy prawa, zbywca tego prawa jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego zbycia uiścić Krajowemu Ośrodkowi opłatę w wysokości 50% wartości nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 30 ustalanie ceny nieruchomości Zasobu ust. 1.
5a.
Notariusz jest obowiązany do przekazania wypisu aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości do właściwego ze względu na położenie nieruchomości dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
6.
Do egzekucji należności Krajowego Ośrodka z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Porównania: 1 Przypisy: 3
W odniesieniu do nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych ich przekazanie do Zasobu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub decyzji o ich przejęciu przez państwo.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Z przekazania mienia, o którym mowa w art. 14 skutki wykreślenia państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z rejestru KRS ust. 3, art. 16 zmiana warunków użytkowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, art. 17 uchylony, art. 17a władanie i zarząd przejętym do Zasobu mieniem Skarbu Państwa, art. 17b opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Zasobu i art. 18 termin przejęcia nieruchomości rolnych przejmowanych na podstawie przepisów szczególnych, podmiot przekazujący i Krajowy Ośrodek sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych składników majątku. Spisu z natury dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...