• Art. 15. hazard. - Liczba...
  16.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 15. gry hazardowe


Liczba kasyn, salonów gry bingo pieniężne

1.
Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.
1a.
Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach:
1)
na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu.
2)
(uchylony)
1b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy, w szczególności minimalną odległość salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.
1c.
Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie w drodze decyzji planowanej lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację salonu gier na automatach.
1d.
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b) regulaminu gry,
c) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
d) informacji o ryzyku związanym z hazardem,
e) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na automatach;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych uczestnika gry;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie gier na automatach;
7)
procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;
8)
umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia.
1e.
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
1f.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na automatach.
1g.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
2.
Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - 1 salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o 1. Łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. mieszkańców województwa.
3.
Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1–2, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
4.
Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.
Art. 15. Liczba kasyn, salonów gry bingo pieniężne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 41
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...