• Art. 15. hazard. - Liczba...
  10.04.2021

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 10.04.2021

Dz.U.2020.0.2094 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 15. gry hazardowe


Liczba kasyn, salonów gry bingo pieniężne

1.
Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.
1a.
Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach:
1)
na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu;
2)
w lokalach mieszczących się pod adresem, pod którym w ciągu ostatnich 5 lat nie stwierdzono urządzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.
1b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady usytuowania na terenie gminy salonów gier na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.
1c.
Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację takiego salonu gier. Dyrektor izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizację salonu gier na automatach, w drodze decyzji.
1d.
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b) regulaminu gry,
c) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
d) informacji o ryzyku związanym z hazardem,
e) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na automatach;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych uczestnika gry;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie gier na automatach;
7)
procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;
8)
umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia.
1e.
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
1f.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na automatach.
1g.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
2.
Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - 1 salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o 1. Łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. mieszkańców województwa.
3.
Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1–2, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
4.
Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.
Art. 15. Liczba kasyn, salonów gry bingo pieniężne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 41
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...