• Art. 15f. - Rejestr dome...
  14.06.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 15f. gry hazardowe


Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej „Rejestrem”.
2.
Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.
3.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
4.
Wpisowi do Rejestru podlega:
1)
nazwa domeny internetowej:
a) wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub
b) służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych
– niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet;
2)
data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.
5.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:
1)
nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;
2)
nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3)
nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
6.
Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej.
7.
Podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, lub posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot będący dostawcą usług płatniczych może wnieść sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny w Rejestrze.
8.
Sprzeciw zawiera:
1)
podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w szczególności:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
b) nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych;
2)
uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, należy wykreślić z Rejestru.
9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
10.
Do decyzji, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu art. 221 rozpatrywanie odwołania przez organ wydający decyzję § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 skarga po wyczerpaniu środków zaskarżenia § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855).
Art. 15f. Rejestr domen służących do oferowania gier haza... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...