• Art. 59. hazard. - Przesł...
  15.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 59. gry hazardowe


Przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia

1.
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa koncesję lub zezwolenie, w całości lub w części, w przypadku:
1)
nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;
2)
rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia;
3)
obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z o.o. ust. 1;
4)
(uchylony)
4a)
rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
4b)
trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;
5)
skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
6)
dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych;
7)
niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
8)
gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania zgodnie z art. 55 inne zmiany a obowiązek informowania o nich ust. 3 albo przedstawione sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o rachunkowości;
9)
prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, zobowiązanej do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
2.
Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza się przerw spowodowanych działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami.
Art. 59. Przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 304
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...