• Art. 63. hazard. - Zabezp...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 63. gry hazardowe


Zabezpieczenie finansowe

1.
Podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości:
1)
1 200 000 zł - w przypadku prowadzenia kasyna gry;
2)
600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
3)
40 000 zł - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.
2.
Zabezpieczenia finansowe są składane zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba (kasyn, salonów lub punktów) Krotność zabezpieczeń
od 1 do 3 1 zabezpieczenie
od 4 do 6 2 zabezpieczenia
od 7 do 9 3 zabezpieczenia
od 10 do 20 4 zabezpieczenia
od 21 do 30 5 zabezpieczeń
od 31 do 40 6 zabezpieczeń
z tym, że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde rozpoczęte 10 ośrodków powyżej 40.

2a.
W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480.000 zł.
3.
Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
1)
przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
2)
złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń.
3)
(uchylony)
4.
W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, kwoty należnego podatku od gier wraz z odsetkami za zwłokę oraz kwoty na pokrycie roszczeń uczestników gier hazardowych - za zgodą podmiotu je urządzającego albo określonych w prawomocnym orzeczeniu sądowym.
5.
Gwarantem może być wyłącznie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową lub ubezpieczeniową, posiadające uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym tym terytorium.
6.
Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna zostać złożona w walucie polskiej.
Art. 63. Zabezpieczenie finansowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 15 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...