• Art. 6a. - Organizacja g...
  16.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 6a. gry hazardowe


Organizacja gry w pokera

1.
Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:
1)
w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz:
a) gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo
b) w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
2)
poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli:
a) uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób,
b) dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera,
c) regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d) podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b audiowizualny system kontroli gier ust. 1.
2.
Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli:
1)
wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 wysokość kwoty bazowej;
2)
dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;
3)
regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:
1)
imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;
2)
nazwę turnieju gry w pokera;
3)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;
4)
przewidywaną liczbę uczestników;
5)
środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.
4.
Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
5.
Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.
6.
Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 forma i tryb wnoszenia podań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, zawierającą ich imiona, nazwiska, kwotę wpisowego za udział w turnieju i informację o wysokości uzyskanych wygranych, oraz o rozliczeniu podatku od gier.
Art. 6a. Organizacja gry w pokera - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...