• Art. 87. hazard. - Fundus...
  20.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 87. gry hazardowe


Fundusz Promocji Kultury

1.
Tworzy się Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym.
3.
Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1.
4.
Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na promowanie lub wspieranie:
1)
ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
2)
twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
3)
działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
4)
twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej;
5)
(uchylony)
6)
zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
7)
(uchylony)
8)
spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa w pkt 1–6.
5.
Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5 % przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.
5a.
Środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na zasadach określonych w oddziale 4 rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych ust. 4 tej ustawy.
6.
Koszty obsługi Funduszu Promocji Kultury pokrywane są ze środków tego Funduszu.
7.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.
Art. 87. Fundusz Promocji Kultury - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...