• Ustawa o grach hazardowyc...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 10. Kary pieniężne

1.
Karze pieniężnej podlega:
1)
urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
2)
urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;
3)
posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
4)
posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
5)
dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g zakaz udostępniania usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych;
6)
uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
7)
przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą ust. 5;
8)
urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do osób fizycznych urządzających gry hazardowe.
3.
Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy określonej w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.
4.
Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1 - wynosi:
a) w przypadku gier na automatach - 100 tys. zł od każdego automatu,
b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c - 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,
c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia - do 10 tys. zł;
2)
w ust. 1 pkt 2 - wynosi:
a) w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia - do 200 tys. zł,
b) w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia - do 10 tys. zł;
3)
w ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;
4)
w ust. 1 pkt 5 - wynosi do 250 tys. zł;
5)
w ust. 1 pkt 6 - wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;
6)
w ust. 1 pkt 7 - wynosi do 250 tys. zł;
7)
w ust. 1 pkt 8 - wynosi do 500 tys. zł;
8)
w ust. 3 - wynosi do 100 tys. zł.
5.
Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.
Orzeczenia: 840 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji:
1)
naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat – w przypadkach, o których mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8 oraz ust. 3;
2)
naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 100b czynności audytowe ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) – w przypadkach, o których mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 1 pkt 5 i 7.
1a.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 3, naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
1b.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 4:
1)
pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę sytuację finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia;
2)
pkt 4 i 6 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca usług płatniczych pośrednio lub bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15f Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą ust. 5 lub art. 15g zakaz udostępniania usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych, oraz czas, w którym obowiązek ten nie był wykonywany;
3)
pkt 7 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
2.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Orzeczenia: 203
Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną, o której mowa w artykule 90 ust. 1, jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.
Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Orzeczenia: 182
Do kar pieniężnych określonych w art. 89 kary pieniężne nie mają zastosowania przepisy art. 21a postępowanie mandatowe lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...