• Ustawa o grach hazardowyc...
  20.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
2.
Zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy regulaminy gier i zakładów wzajemnych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
Orzeczenia: 104
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Orzeczenia: 201
Wysokość kapitału zakładowego spółek urządzających gry w kasynach gry i w salonach gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w art. 10 wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z o.o., ust. 1 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.
1.
Świadectwa zawodowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz inne świadectwa uznane za równoważne ze świadectwami zawodowymi na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.
2.
Osoby zobowiązane do posiadania świadectwa zawodowego na podstawie ustawy są zobowiązane do jego uzyskania w terminie 4 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Do wygaśnięcia, w związku z nierozpoczęciem działalności, zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 36 uchylony ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych,
Orzeczenia: 49
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, informację, o której mowa w art. 33 koncesje i zezwolenia podlegające ograniczeniem ilościowym, ust. 1, dotyczącą wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy.
2.
W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry lub przedłużone zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gry bingo pieniężne wygasa nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza informację, o której mowa w art. 50 informacja o wygaśnięciu zezwolenia lub koncesji, ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 50 informacja o wygaśnięciu zezwolenia lub koncesji, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 2
1.
Wysokość zabezpieczenia finansowego podmiotów urządzających gry w kasynach gry i w salonach gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w art. 63 zabezpieczenie finansowe, ust. 1 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.
2.
Zabezpieczenia finansowe składane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem wejścia w życie ustawy nie wymagają dostosowania do warunków określonych w art. 63 zabezpieczenie finansowe, ust. 4-6 do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia.
Do ustalenia opłat, o których mowa w art. 69 wysokość opłat za udzielenia koncesji lub zezwolenia, w roku 2010 przyjmuje się kwotę bazową równą kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
1.
Podmiot będący na podstawie przepisów dotychczasowych płatnikiem podatku od gier z tytułu gry bingo pieniężne wykonuje obowiązki w zakresie rozliczenia podatku pobranego przed dniem wejścia w życie ustawy oraz przechowywania związanych z tym dokumentów według przepisów dotychczasowych, z tym że roczne obliczenie pobranych kwot podatku za 2010 r. składa się w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Podmiot urządzający gry w kasynie gry rozlicza powstały przed dniem wejścia w życie ustawy obowiązek podatkowy w podatku od gier z tytułu pokera, w którym uczestnicy grają między sobą, a kasyno urządza grę, według przepisów dotychczasowych.
1.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
2.
Bilans zamknięcia Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, staje się bilansem otwarcia Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ust. 1.
3.
Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, staje się planem finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ust. 1.
Orzeczenia: 1
1.
Fundusz Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 Fundusz Promocji Kultury ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
2.
Bilans zamknięcia Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, staje się bilansem otwarcia Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 Fundusz Promocji Kultury ust. 1.
3.
Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, staje się planem finansowym Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 Fundusz Promocji Kultury ust. 1.
1.
Postępowania o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii audioteksowej wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy na wniosek podmiotu innego niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna umarza się.
2.
Wnioskodawca może, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, uzupełnić złożony przed dniem wejścia w życie ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie postępowanie umarza się.
Orzeczenia: 4
1.
Działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, którym ich udzielono, według przepisów dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2.
Postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, umarza się.
3.
Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.
Orzeczenia: 1747
1.
Wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej działalność, o której mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, jeżeli udzielone zezwolenie dotyczy prowadzenia:
1)
salonu gier na automatach - nie może być niższa niż 2 000 000 zł;
2)
gier na automatach o niskich wygranych - nie może być niższa niż 800 000 zł.
2.
Wysokość kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, ustalona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupełnienia do kwot określonych w ust. 1 do czasu zmiany zezwolenia w związku ze zmianą w strukturze kapitału zakładowego spółki, zgodnie z art. 52 zmiany struktury kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier.
Orzeczenia: 44
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, przepisy art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia i art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 45
1.
Do obowiązku posiadania oraz wydawania świadectw zawodowych osobom pełniącym funkcję lub zajmującym stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania albo bezpośredniego prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych albo gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się art. 24 obowiązek odbycia szkolenia, art. 25 uchylony ust. 1-7, art. 26 uchylony, z uwzględnieniem art. 120 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, oraz przepisy wydane na podstawie art. 25 uchylony ust. 8.
2.
Do opłat za wydanie świadectwa zawodowego i opłat egzaminacyjnych stosuje się przepisy ustawy, z tym że opłata egzaminacyjna w przypadku inspektora w salonie gier na automatach oraz osoby nadzorującej punkty gier na automatach o niskich wygranych wynosi 55 % kwoty bazowej.
Orzeczenia: 44
1.
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, stosuje się art. 27 zakaz wstępu i uczestnictwa w grach osób małoletnich ust. 3.
2.
Do osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz osoby kierującej w danym lokalu działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową, a także osoby kierującej salonem gier na automatach oraz osoby przez nią upoważnionej stosuje się odpowiednio art. 27 zakaz wstępu i uczestnictwa w grach osób małoletnich ust. 4.
Orzeczenia: 43
Gry na automatach urządzane w salonach gier na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych objęte są zakazem reklamy i promocji oraz informowania o sponsorowaniu określonym w art. 29 zakazy w zakresie reklamy i promocji gier, Przepis art. 29 zakazy w zakresie reklamy i promocji gier, ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 43
1.
Zezwolenia, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, mogą być zmieniane, na zasadach określonych w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleń udzielanych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1-3, przez organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepisy art. 56 okresy ważności zaświadczeń i art. 57 forma dokumentów dołączanych do wniosków i zawiadomień stosuje się odpowiednio.
2.
Zmiana zezwolenia nie może obejmować zmiany miejsc urządzania gier, z wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych.
2a.
Zezwolenia, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, nie mogą być przedłużane.
3.
W postępowaniach w sprawie udzielenia zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego oraz na zmianę w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, dyrektor izby administracji skarbowej może nie weryfikować spełnienia warunków określonych w ustawie, jeżeli ich spełnienie zostało stwierdzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o udzielenie zezwolenia lub zgody przez tego ministra, a stan faktyczny nie uległ zmianie.
Orzeczenia: 1175
1.
Zabezpieczenia finansowe składane przez podmioty, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem wejścia w życie ustawy nie wymagają dostosowania do warunków określonych w art. 63 zabezpieczenie finansowe ust. 4-6 do czasu zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczących zabezpieczenia finansowego.
2.
W przypadku zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczących zabezpieczenia finansowego, podmiot, o którym mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, jest obowiązany złożyć w terminie określonym w zmienianym zezwoleniu zabezpieczenie finansowe według zasad określonych w art. 63 zabezpieczenie finansowe, w wysokości:
1)
600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gier na automatach;
2)
4 000 zł - w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.
Orzeczenia: 48
Do regulaminów gier, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 61 elementy regulaminu gry hazardowej lub w pokera ust. 1 i 4, z tym że w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych nie określa się wysokości kapitału przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych. Właściwy do zatwierdzania regulaminu gier i jego zmiany jest organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.
Orzeczenia: 44
1.
(uchylony)
2.
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 58 wezwanie do usunięcia uchybień i art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia, z tym że organem właściwym jest organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.
3.
Organ, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w przypadku stwierdzenia, że automat o niskich wygranych umożliwia grę o wygrane wyższe lub stosowanie stawek wyższych, niż przewidziane w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3.
Orzeczenia: 717
1.
Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2 000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.
2.
W podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku określoną w art. 74 stawka podatku pkt 5.
3.
Właściwość organów podatkowych ustala się według przepisów dotychczasowych. Przepis art. 77 właściwość organów w sprawach podatku od gier ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie miesiąca będącego okresem rozliczeniowym do punktu położonego na obszarze właściwości miejscowej innego organu, który udzielał zezwolenia na urządzanie gry na automatach o niskich wygranych, właściwy miejscowo jest organ podatkowy, na którego obszarze właściwości miejscowej znajduje się automat w ostatnim dniu tego miesiąca.
Orzeczenia: 731
1.
Podmioty, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące, ust. 1, prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2.
Podmioty, o których mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące, ust. 1, prowadzą księgi eksploatacji automatu do gier, o których mowa w art. 78 obowiązki podmiotów prowadzących działalność, ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz ewidencję, o której mowa w art. 78 obowiązki podmiotów prowadzących działalność, ust. 1 pkt 2.
3.
Podmiot, o którym mowa w art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące, ust. 1, prowadzący salon gier na automatach prowadzi księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na automatach.
4.
Do księgi, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 78 obowiązki podmiotów prowadzących działalność, ust. 2, dotyczące księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry.
Orzeczenia: 44
W odniesieniu do organizowania zgodnie z art. 129 przepisy przejściowe i dostosowujące-140:
1)
gier na automatach w salonach gier na automatach,
2)
gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier na automatach o niskich wygranych
- nie stosuje się art. 89 kary pieniężne, ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 60
1.
Osoba kierująca działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na automatach o niskich wygranych, jest obowiązana pisemnie powiadomić właściwego ze względu na lokalizację lokalu naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier - przed jego uruchomieniem.
2.
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 nie powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie uchylanych upoważnień określonych w ustawie, o której mowa w art. 144 utrata mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
Orzeczenia: 5
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...