• Ustawa o grach hazardowyc...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 13. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 27, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 14 obowiązek nabywania kartonów używanych do gry od upoważnionego przedsiębiorcy, art. 15b obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w grze ust. 1, w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pieniężne, ust. 2, 4, 4a i 5, art. 15d upoważnienie do wydania rozrządzenia w sprawie wyznaczenia naczelnika właściwego do prowadzenia spraw, art. 16 upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie użytkowania automatów do gier pkt 2 i 3, art. 18 rejestracja gości kasyna ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 obowiązek zainstalowania systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier i art. 23 zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe.
Orzeczenia: 135
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 95 zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie art. 21 przedawnienie roszczeń związanych z udziałem w grze hazardowej ust. 1 pkt 6,
2)
art. 102 zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, art. 106 zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz art. 116 zmiany w ustawie o Służbie Celnej pkt 4
- które wchodzą w życie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.11.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 1540]
Orzeczenia: 41
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...