• Ustawa o grach hazardowyc...
  16.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 2. Warunki urządzania gier hazardowych

1.
Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego każdorazowej zmiany, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
Orzeczenia: 13
1.
Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:
1)
gier urządzanych w kasynie gry - nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;
2)
gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych - nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.
2.
W spółkach, o których mowa w ust. 1, nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
4.
W spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje się rady nadzorcze.
5.
W spółce akcyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
6.
W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a przedstawiciel spółki, jeżeli kwota kapitału zakładowego jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.
7.
Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
Orzeczenia: 13
1.
Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 oraz w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, może być prowadzona, pod warunkiem że:
1)
wobec spółki lub jej akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami niemającymi osobowości prawnej, nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1;
3)
przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
4)
spółce, o której mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodów określonych w art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia ust. 1 pkt 2;
5)
akcjonariusze (wspólnicy), o których mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekraczała 10% kapitału zakładowego spółki, w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia ust. 1 pkt 2;
6)
członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, o których mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia ust. 1 pkt 2.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
3.
Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Orzeczenia: 16
1.
Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, lub beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.
Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.
Orzeczenia: 17
Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
Orzeczenia: 11
1.
Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejów gry w pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gier na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy, z wyjątkiem ust. 4 i 5.
2.
Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
3.
Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
4.
Urządzanie gry w pokera jest dozwolone również poza kasynami gier wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 6a organizacja gry w pokera.
5.
Spółka, o której mowa w art. 5 monopol państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier ust. 2, prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na zasadach określonych w ustawie i zatwierdzonym regulaminie.
Orzeczenia: 677 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.
1a.
Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach:
1)
na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu.
2)
(uchylony)
1b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy, w szczególności minimalną odległość salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.
1c.
Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie w drodze decyzji planowanej lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację salonu gier na automatach.
1d.
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b) regulaminu gry,
c) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
d) informacji o ryzyku związanym z hazardem,
e) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na automatach;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych uczestnika gry;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie gier na automatach;
7)
procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;
8)
umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia.
1e.
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
1f.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na automatach.
1g.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.
2.
Salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - 1 salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o 1. Łączna liczba salonów gry bingo pieniężne w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 salon na każde pełne 300 tys. mieszkańców województwa.
3.
Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1–2, ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej miejscowości oraz województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
4.
Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.
Orzeczenia: 41
1.
W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.
2.
W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.
3.
Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:
1)
imię i nazwisko;
2)
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia;
4)
adres zamieszkania;
5)
obywatelstwo.
4.
Gość ośrodka gier otrzymuje jednorazową kartę wstępu będącą potwierdzeniem dokonania rejestracji.
5.
Dane objęte rejestrem gości są udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje – w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
6.
Dane objęte rejestrem gości są przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rejestracji.
Przypisy: 1
1.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.
2.
Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje – w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
3.
Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany:
1)
w kasynie gry – przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany;
2)
w salonie gry na automatach – przez okres 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym został dokonany.
4.
Zapis sygnału audiowizyjnego powinien być trwały i czytelny. Sposób dokonania zapisu sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić zapis przed zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.
Przypisy: 1
1.
Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach prowadzi system teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący:
1)
dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
2)
przebieg gier w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,
3)
lokalizację i prawidłowość działania automatów do gier,
4)
dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat do gier
– zwany dalej „systemem rejestrującym”.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są rejestrowane i archiwizowane w czasie rzeczywistym.
3.
Automaty do gier są przystosowywane i podłączane do systemu rejestrującego z dniem rozpoczęcia prowadzenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, działalności w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.
5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie udostępnia w pełnym zakresie system rejestrujący i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wyznaczonemu przez niego organowi Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne tego organu zapewniające sprawne wykonywanie zadania.
7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach.
Ośrodek gier powinien być wyposażony w niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier.
Przypisy: 1
1.
W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3.
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu archiwizującym usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4.
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych, o których mowa w ust. 3, przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.
5.
Dostęp, o którym mowa w ust. 4, powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
6.
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet zapewnia bezpieczeństwo archiwizowanych i udostępnianych danych.
7.
Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet usuwa dane.
8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób archiwizacji danych, w tym wymagania dotyczące urządzeń archiwizujących oraz ich oprogramowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i kompletności przechowywanych i udostępnianych danych oraz możliwości ich uzyskiwania z podziałem na gry hazardowe prowadzone na różnych stronach internetowych i w ramach poszczególnych zezwoleń;
2)
zakres danych, które podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania przez ten podmiot przepisów regulujących ten rodzaj działalności.
Przypisy: 1
Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, który posiada koncesję lub zezwolenie, lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier jest obowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 1488), wynikające z tych gier wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 dostawca usług płatniczych ust. 2 pkt 1–4, 6 i 9 tej ustawy.
Przypisy: 1
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej „Rejestrem”.
2.
Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.
3.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
4.
Wpisowi do Rejestru podlega:
1)
nazwa domeny internetowej:
a) wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych lub
b) służącej do reklamowania lub promowania gier hazardowych
– niezgodnie z przepisami prawa dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet;
2)
data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.
5.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:
1)
nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;
2)
nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3)
nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
6.
Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego organ Krajowej Administracji Skarbowej.
7.
Podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, lub posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot będący dostawcą usług płatniczych może wnieść sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny w Rejestrze.
8.
Sprzeciw zawiera:
1)
podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w szczególności:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
b) nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych;
2)
uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, należy wykreślić z Rejestru.
9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
10.
Do decyzji, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu art. 221 rozpatrywanie odwołania przez organ wydający decyzję § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 skarga po wyczerpaniu środków zaskarżenia § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855).
1.
Zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru.
2.
W przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny internetowej wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw określonych w art. 15f Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą i określić zakres tych spraw, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań.
1.
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:
1)
wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
b) informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
c) regulaminu gry,
d) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
e) informacji o ryzyku związanym z hazardem,
f) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
2)
procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;
3)
procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
4)
mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;
5)
mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;
6)
zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.
1.
Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
1)
podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
2)
spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
3)
jednostki badającej, o której mowa w art. 23f upoważnienie do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
5)
producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;
6)
przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
7)
przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązane złożyć wniosek o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.
3.
Producenci i dystrybutorzy automatów do gier posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier, zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane automaty do gier.
4.
W przypadku zmiany danych objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3, podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na jego siedzibę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
5.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do prowadzenia ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier. Ewidencja powinna umożliwiać identyfikację wyprodukowanych automatów do gier oraz ustalenie liczby, rodzajów i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatów do gier.
6.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do udostępnienia danych objętych ewidencją organom Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji, a także sądom i prokuratorom w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego ewidencję.
1.
Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
2.
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku określonego w ust. 1.
Orzeczenia: 17
1.
Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne lub grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze oraz kartony do gry bingo pieniężne lub gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.
2.
Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przekazywać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 forma i tryb wnoszenia podań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o zamiarze zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności.Czynność zniszczenia podlega kontroli.
3.
Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany zabezpieczyć stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnić możliwość weryfikacji ich autentyczności.
4.
Podmiot urządzający grę bingo pieniężne jest obowiązany nabywać kartony używane do gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.
Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 4, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne oraz treść kartonu, mając na względzie ochronę interesów uczestników gry bingo pieniężne oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.
2.
Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej - z wyjątkiem gry liczbowej keno - totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50 % kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30 % łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.
3.
W grach na automatach zaprogramowana wartość wygranych w automacie nie może być niższa niż 75% kwoty wpłaconych stawek.
4.
W zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń wirtualnych, średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający.
5.
Podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych archiwizuje dane na temat wyników zakładów.
6.
Dane, o których mowa w ust. 5, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych usuwa dane.
Orzeczenia: 43 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wygrane w grach hazardowych wypłaca się (wydaje) okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier stanowi inaczej.
2.
Wypłata (wydanie) wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż okaziciel, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez taką osobę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem gry. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
3.
Podmiot urządzający gry hazardowe nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za okres wstrzymania wypłaty (wydania).
4.
Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze hazardowej, jeżeli nie można stwierdzić jego autentyczności lub ustalić jego numeru.
5.
W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze hazardowej wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze, uczestnikowi takiej gry nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę, chyba że regulamin takiej gry stanowi inaczej.
Orzeczenia: 11
1.
Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.
2.
Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
3.
Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu skarbowego.
4.
Podmiot urządzający grę hazardową nabywa druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej, po złożeniu wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 forma i tryb wnoszenia podań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, od wyznaczonego naczelnika urzędu skarbowego.
5.
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł.
6.
Podmiot urządzający gry hazardowe przechowuje ewidencje, o których mowa w ust. 3 i 5, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie).
7.
W ewidencji, o której mowa w ust. 5, umieszcza się:
1)
dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo);
2)
wartość wypłaconej (wydanej) wygranej;
3)
datę wypłaty (wydania).
8.
Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i Policji, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).
9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, rodzaju gry hazardowej oraz terminu uzyskania i wartości wypłaconej (wydanej) wygranej;
2)
sposób ewidencjonowania zaświadczeń, prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 3 i 5, uwzględniając zapewnienie możliwości weryfikacji danych osoby, która uzyskała wygraną, i wartości wygranej.
10.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 4, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadania.
Orzeczenia: 12 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania roszczeń uczestników, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier hazardowych.
Orzeczenia: 15
1.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 oraz wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach jest obowiązany zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.
2.
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapoznać uczestników gier przed przystąpieniem do gry:
1)
ze sposobem działania automatu lub urządzenia do gier;
2)
z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów gry lub zakładu wzajemnego;
3)
z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry.
3.
Podmiot urządzający gry hazardowe utrzymuje automaty oraz urządzenia do gier i zakładów wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, a uczestnikom gry - bezpieczne korzystanie z nich.
4.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry lub zakładu wzajemnego i osób trzecich może odmówić wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub zakładu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez:
1)
sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;
2)
posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.
Orzeczenia: 13
1.
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier powinny zapewniać ochronę praw uczestników gry i realizacje przepisów ustawy.
1a.
Automat do gier powinien być wyposażony w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, który pozwala na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier i nie wpływa na przebieg i rezultat gry.
1b.
W przypadku zastosowania urządzeń lub systemów do odczytywania danych na potrzeby wewnętrzne podmiotu eksploatującego automaty i urządzenia do gier oraz systemów umożliwiających połączenie między automatami i innymi urządzeniami, urządzenia i systemy te nie mogą mieć wpływu na przebieg i rezultat gry.
1c.
Dopuszcza się łączenie automatów do gier wyłącznie w jednym kasynie gry za pomocą urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych pieniężnych, które nie może wpływać na przebieg gier oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie zobowiązań wobec budżetu państwa.
2.
Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich, z wyjątkiem przypadku gdy są one przedmiotem umowy leasingu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a i 1b.
4.
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier muszą być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, w szczególności muszą zapewniać prawidłowość uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych oraz prawidłowość działania w sytuacji awarii.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące działania urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych, o którym mowa w ust. 1c, uwzględniając w szczególności potrzebę ochrony interesów uczestników gier i zapewnienie wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa.
Orzeczenia: 571 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Powyższy obowiązek nie dotyczy terminali w kolekturach gier liczbowych służących do urządzania gier liczbowych lub sprzedaży loterii pieniężnych oraz urządzeń służących do urządzania gier liczbowych lub loterii pieniężnych urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).
2.
Rejestracja automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje się na okres 6 lat.
3.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego rejestruje automaty i urządzenia do gier spełniające warunki określone w ustawie, na podstawie opinii jednostki badającej upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.
4.
Odmowa rejestracji automatu lub urządzenia do gier następuje w drodze decyzji.
5.
Koszty rejestracji automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry.
6.
Rejestracja wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a także w przypadku wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.
7.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie.
Przypisy: 1
1.
Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, zgłoszone w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 144 doręczanie pism przez organ podatkowy § 1a–1d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub to urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.
2.
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier, które podlegają badaniu sprawdzającemu, jednostkę badającą przeprowadzającą badanie oraz podmiot, któremu automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier mają być przekazane w celu przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3.
Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących oraz urządzeń do gier, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia przekazania automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do badań.
4.
(uchylony)
5.
W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot eksploatujący automat lub urządzenie.
Przypisy: 1
Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany przekazywać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 168 forma i tryb wnoszenia podań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o:
1)
zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do innego miejsca eksploatacji – co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności;
2)
zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności;
3)
zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.
Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier,
2)
warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz,
3)
sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii,
4)
sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników,
5)
sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii
– uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony interesów uczestników gier i wykonywania zobowiązań urządzającego grę wobec budżetu państwa.
Przypisy: 1
1.
Właściwi w określonych w art 23a–23c sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier są wyznaczeni naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
2.
Właściwość miejscową ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo miejsca eksploatacji urządzenia do gier lub urządzenia losującego.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określi obszary ich właściwości miejscowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.
Przypisy: 1
1.
Upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych podmiotowi, który spełnia następujące warunki:
1)
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, będącej sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);
2)
zapewnia odpowiedni standard przeprowadzanych badań, w tym przeprowadzanie ich przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie automatów i urządzeń do gier, oraz dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym;
3)
osoby zarządzające tą jednostką oraz osoby przeprowadzające badania automatów i urządzeń do gier posiadają nienaganną opinię, w szczególności nie są osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada autonomiczność względem podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz ich organizacji i stowarzyszeń, w szczególności osoby wymienione w pkt 3 nie pozostają z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gier hazardowych w stosunkach, które mogą wywoływać uzasadnione zastrzeżenia do ich bezstronności.
2.
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na wniosek jednostki badającej podmiotu ubiegającego się o status jednostki badającej lub dyrektora izby administracji skarbowej, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1, w szczególności:
1)
certyfikat akredytacji;
2)
certyfikaty lub inne dokumenty określające standard przeprowadzanych badań, potwierdzające wiedzę techniczną osób przeprowadzających badania techniczne automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;
3)
aktualne zaświadczenia, że osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
oświadczenia złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 3, że nie pozostają z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a) zarządzającymi takim podmiotem lub go reprezentującymi,
b) będącymi akcjonariuszami (wspólnikami) takiego podmiotu lub jego pracownikami
– w stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywoływać uzasadnione zastrzeżenia do ich bezstronności.
3.
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na okres 6 lat.
3a.
Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2)
datę jego wydania;
3)
nazwę jednostki badającej;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zarządzającej jednostką badającą;
6)
wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier w imieniu jednostki badającej;
7)
wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania opinii wydanych przez jednostkę badającą po przeprowadzeniu badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier;
8)
podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
3b.
W ramach upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jednostka badająca jest uprawniona do przeprowadzania badania technicznego automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier na zlecenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych, podmiotu wykonującego monopol państwa oraz badania technicznego, w celu wydania decyzji, o której mowa w art. 2 ustawowe pojęcie gier losowych ust. 6.
4.
Odmowa udzielenia upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier następuje w drodze decyzji.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:
1)
cofa upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub odmówi przeprowadzenie badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b poddanie badaniu sprawdzającemu automatu lub urządzenia do gier;
2)
może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, jeżeli opinia sporządzona przez jednostkę badającą Krajowej Administracji Skarbowej, zawierająca wynik badania technicznego, okaże się sprzeczna z opinią, zawierającą wynik badania technicznego, sporządzoną przez jednostkę badającą lub jednostka badająca nie przeprowadzi badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b poddanie badaniu sprawdzającemu automatu lub urządzenia do gier ust. 3;
3)
może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie przeprowadza badań i ich nie dokumentuje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5a.
Decyzja o cofnięciu upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, wykaz jednostek badających upoważnionych do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.
7.
Jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier jest obowiązana poinformować ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdej zmianie dotyczącej osób, o których mowa w ust. 3a pkt 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...