• Ustawa o grach hazardowyc...
  20.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 3. Szkolenia

1.
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek:
1)
nadzorowania gier hazardowych, w szczególności dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez sieć Internet,
2)
bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej
– przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy:
1)
osób dystrybuujących losy loterii pieniężnych i loterii fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i bingo fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej;
2)
osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie;
3)
osób obsługujących terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry;
4)
osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b;
5)
osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier liczbowych.
3.
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 1, odbyły ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych czynności lub po upływie 3 lat od poprzedniego szkolenia.
4.
(uchylony)
5.
Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, nie może powierzyć nadzorowania tych gier oraz bezpośredniego ich prowadzenia osobie, która nie odbyła szkolenia, o którym mowa w ust. 1.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 obowiązek odbycia szkolenia ust. 1, prowadzi podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry przez sieć Internet, lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu szkolenia są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
3.
Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej rejestr zaświadczeń pracowników obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza odpowiednio kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika, albo zaświadczenie odwzorowane cyfrowo, przez które rozumie się dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną zaświadczenia złożonego w aktach osobowych pracownika.
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić, aby osoba pełniąca funkcję lub zajmująca stanowisko, o których mowa w art. 24 obowiązek odbycia szkolenia ust. 1, spełniała łącznie następujące warunki:
1)
ma nienaganną opinię;
2)
posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega;
3)
nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Orzeczenia: 2
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...