• Ustawa o grach hazardowyc...
  20.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 5. Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia

1.
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2.
Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3.
Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
3a.
Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
4.
Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4a.
Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
5.
W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143 delegacja kompetencji organu podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
6.
W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).
7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji albo zezwolenia, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.
2.
Jeżeli o koncesję albo zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.
3.
W celu przeprowadzenia przetargu minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje komisję przetargową, składającą się co najmniej z 3 osób spośród urzędników zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w tym urzędzie.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych unieważnia przetarg, w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interes publiczny.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, uwzględniając w szczególności, aby:
1)
sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych przetargiem;
2)
warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających wymagania warunkujące uzyskanie koncesji albo zezwolenia;
3)
oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący żadnego uczestnika przetargu.
Orzeczenia: 5
1.
O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
1)
legalność źródeł pochodzenia kapitału;
2)
niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
3)
niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 1
1.
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:
1)
regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, którym nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z przyczyn określonych w art. 59 przesłanki cofnięcia koncesji lub zezwolenia pkt 2 w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o koncesję lub zezwolenie.
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać:
1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
1a)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6)
odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry;
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;
10)
opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;
11)
studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;
12)
projekty regulaminów gier;
13)
projekt systemu służącego rejestracji gości;
14)
proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63 zabezpieczenie finansowe;
15)
pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry;
16)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;
18)
oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19)
aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
20)
dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
21)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;
22)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych powinien zawierać:
1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
1a)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6)
odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
w przypadku zakładów wzajemnych – przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;
8a)
w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
a) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
b) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
c) ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
d) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;
10)
opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego;
11)
studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;
12)
projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;
12a)
projekt systemu służącego rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;
13)
proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe;
14)
w przypadku zakładów wzajemnych - zgodę organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników;
15)
w przypadku salonu gry bingo pieniężne - pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji salonu;
16)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;
18)
oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19)
aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
20)
dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
21)
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;
22)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, prowadzącej salon gry bingo pieniężne lub przyjmującej zakłady wzajemne, odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 2 lub 3, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 4
W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów ust. 1 i art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–19 i art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
Zgłoszenie urządzenia turnieju gry w pokera zawiera nazwę podmiotu występującego z wnioskiem oraz zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych regulamin turnieju gry w pokera.
Orzeczenia: 1
1.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe powinien zawierać:
1)
określenie rodzaju gry;
2)
nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
4)
określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
6)
dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
7)
określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
8)
gwarancje wypłacalności nagród;
9)
projekt regulaminu gry;
10)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, a w szczególności:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów – w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,
b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach innych niż wskazane w lit. a i b;
11)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
12)
ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru;
13)
aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10–13, zawiera odpowiednio:
1)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;
2)
zobowiązanie wypłacalności nagród;
3)
regulamin gry;
4)
oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
5)
oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
6)
wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
7)
oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 3
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:
1)
(uchylony)
2)
nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
4)
określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6)
bankowe gwarancje wypłat nagród;
7)
projekt regulaminu loterii;
8)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
9)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej zawiera:
1)
w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
3)
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;
4)
określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5)
określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6)
bankowe gwarancje wypłat nagród;
7)
projekt regulaminu loterii;
8)
dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
9)
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
2.
W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów ust. 1 i art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–19 i art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
1.
Rozpatrzenie wniosków o udzielenie koncesji albo zezwolenia następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2.
Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej, loterii audioteksowej oraz loterii fantowej następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Orzeczenia: 2
1.
Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.
2.
Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieniężne.
3.
Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywa­nie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Koncesja na prowadzenie kasyna gry obejmuje:
1)
nazwę spółki;
2)
zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
3)
miejsce urządzania gier;
4)
rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier;
5)
warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe;
6)
zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości;
7)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
Orzeczenia: 3
1.
Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz na urządzanie zakładów wzajemnych obejmuje:
1)
nazwę spółki;
2)
zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
3)
miejsce urządzania gry bingo pieniężne;
4)
miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:
a) adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,
b) zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;
5)
warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe;
5a)
zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;
6)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
2.
W przypadku prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 4
Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej oraz gry bingo fantowe obejmuje:
1)
nazwę podmiotu urządzającego grę;
2)
nazwę gry;
3)
nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;
4)
obszar, na którym gra będzie urządzana;
5)
czas urządzania gry;
6)
cel, na który przeznacza się dochód;
7)
planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów;
8)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
Orzeczenia: 1
Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej obejmuje:
1)
nazwę podmiotu urządzającego loterię;
2)
nazwę loterii;
3)
nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;
4)
obszar, na którym loteria będzie urządzana;
5)
czas urządzania loterii;
6)
nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.
Orzeczenia: 1
Do koncesji i zezwoleń dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.
Orzeczenia: 6
1.
Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2.
W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, koncesja lub zezwolenie wygasają w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.
Orzeczenia: 107
1.
Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela się na okres 6 lat.
2.
Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela się na okres 6 lat.
3.
(uchylony)
4.
Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.
4a.
Bieg okresów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczyna się w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu.
5.
Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, które wygasa z uwagi na upływ terminu, na jaki zostało ono udzielone, może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.
6.
Do wniosku o przedłużenie zezwolenia przepisy dotyczące udzielania zezwoleń stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 8
Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia poinformować organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia o:
1)
rozpoczęciu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
2)
rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
3)
przerwie w wykonywaniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
4)
wznowieniu działalności po przerwie, o której mowa w pkt 3.
1.
W przypadku gdy wygasa koncesja na prowadzenie kasyna gry lub przedłużone, zgodnie z art. 49 okres udzielenia koncesji lub zezwolenia, ust. 5, zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, informacja o mającym nastąpić ich wygaśnięciu jest publikowana nie później niż 9 miesięcy przed dniem ich wygaśnięcia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie.
2.
Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że w chwili wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia brak będzie innych wolnych lokalizacji, wniosek o udzielenie koncesji lub zezwolenia składa się w terminie 3 miesięcy od opublikowania informacji, o której mowa w ust. 1.
Orzeczenia: 2
1.
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać zmiany koncesji lub zezwolenia.
2.
Zmiana, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1)
w przypadku koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub na urządzanie zakładów wzajemnych:
a) miejsca urządzania gier lub zakładów, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,
b) rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, a także minimalnej oraz maksymalnej liczby gier na automatach oraz rodzaju zakładów wzajemnych,
c) warunków, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczących zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe,
d) zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji gości,
e) adresów stron internetowych wykorzystywanych do urządzania zakładów wzajemnych, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby takich stron internetowych;
2)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe:
a) nazwy podmiotu urządzającego grę,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym grę,
c) czasu urządzania gry, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania;
3)
w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej:
a) nazwy podmiotu urządzającego loterię,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,
c) czasu urządzania loterii, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania.
3.
Do wniosku o zmianę koncesji lub zezwolenia, w zależności od zakresu wnioskowanej zmiany, załącza się odpowiednio dokumenty określone w przepisach dotyczących wniosku o ich udzielenie.
Orzeczenia: 105 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych powodująca przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% i 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości ich akcji (udziałów);
2)
wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:
a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,
b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego);
3)
wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów);
4)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu występującego z wnioskiem, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki, o której mowa w pkt 2 lit. a.
3.
Do zawiadomienia dołącza się:
1)
odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki;
2)
aktualny odpis umowy lub statutu spółki, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;
3)
aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenie tej osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
4)
dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy;
5)
dokumenty potwierdzające legalność środków na nabycie akcji (udziałów), w szczególności:
a) w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach,
b) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków z ujawnionych źródeł przychodów.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Każda zmiana w składzie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych, z wyłączeniem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2.
Zawiadomienie o zmianie, o której mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe nowego członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego).
3.
Do zawiadomienia dołącza się aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że nowy członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz złożone przez niego oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Orzeczenia: 9

Orzeczenia: 3
1.
O rozwiązaniu umowy z przedstawicielem spółka, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, zawiadamia organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. W zawiadomieniu spółka informuje o miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji w języku polskim, w tym ewidencji dotyczącej działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2.
2.
Spółka, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, jest obowiązana ustanowić nowego przedstawiciela w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym przedstawicielem.
3.
Zmiana przedstawiciela spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, wymaga zawiadomienia organu właściwego w sprawach udzielania koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z przedstawicielem.
4.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
kopię umowy z przedstawicielem;
2)
dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów ust. 1 i art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3; przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–19 i art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–19 stosuje się odpowiednio; w przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
5.
W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, prowadzącej działalność wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust, 2, dokumenty określone w ust. 4 pkt 2 dołącza się na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia.
1.
O dokonaniu innych niż określone w art. 52 zmiany struktury kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier i art. 53 zmiana w organach spółek zmian dotyczących spółki, spółka obowiązana jest poinformować organ, który udzielił jej koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedkładając dokumenty potwierdzające ich dokonanie.
2.
(uchylony)
3.
Spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3, przedstawia organowi właściwemu w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, co 2 lata, licząc od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia, w okresie obowiązywania koncesji lub zezwolenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia, art. 12 wymóg niekaralności wspólników (akcjonariuszy) spółki i członków jej organów, art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 34a wymóg udokumentowania zgodności działania spółki z właściwymi przepisami. Przepisy art. 35 wniosek o udzielenie koncesji pkt 17–21 oraz art. 36 wniosek o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzenie zakładów wzajemnych pkt 17–21 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1
Do spółek, o których mowa w art. 7a przedstawiciel spółki, przepisy art 52-55 stosuje się odpowiednio.
1.
(uchylony)
2.
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
3.
Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne, jeżeli zostały one wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
4.
W przypadku nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia się:
1)
odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami,
2)
na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu
– wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
Orzeczenia: 103 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.
2.
Wnioski i oferty przetargowe w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumenty dołączane do tych wniosków lub ofert przetargowych mogą być składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Koncesje.
3.
Warunkiem dostępu do konta w systemie teleinformatycznym e-Koncesje jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w tym systemie.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego e-Koncesje, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników tego systemu teleinformatycznego, mając na względzie potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz możliwość rozliczania działań podejmowanych w tym systemie teleinformatycznym, jak również potrzebę sprawnego wykonywania zadań w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń.
Orzeczenia: 103
Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
1.
W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń dokumentujących spełnienie warunków określonych w art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1, podmioty, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:
1)
legalności źródeł pochodzenia kapitału;
2)
niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności, o których mowa w art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1 pkt 2 i 3.
2.
W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.
3.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów określonych w ust. 1 lub 2, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 34 udokumentowanie legalności źródeł kapitału, terminowości spłat podatku i składek na ubezpieczenie ust. 1.
Organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać podmiot, któremu udzielono koncesji lub zezwolenia, do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie i powiadomienia tego organu o terminie i sposobie ich usunięcia.
Orzeczenia: 56
1.
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa koncesję lub zezwolenie, w całości lub w części, w przypadku:
1)
nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;
2)
rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia;
3)
obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z o.o. ust. 1;
4)
(uchylony)
4a)
rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;
4b)
trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;
5)
skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
6)
dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych;
7)
niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
8)
gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach ust. 1–3 lub w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania zgodnie z art. 55 inne zmiany a obowiązek informowania o nich ust. 3 albo przedstawione sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o rachunkowości;
9)
prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a przedstawiciel spółki ust. 1, zobowiązanej do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
2.
Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza się przerw spowodowanych działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami.
Orzeczenia: 304
Decyzja o cofnięciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.
1.
Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry hazardowej.
1a.
Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób spełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem.
2.
Regulamin gry hazardowej, a także jego każdorazową zmianę, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych, z wyjątkiem ust. 3.
3.
Zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów dokonuje dyrektor izby administracji skarbowej.
4.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego zmiany następuje w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, z wyjątkiem wniosku dotyczącego regulaminu lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, a także zmiany regulaminu turnieju gry pokera, których rozpatrzenie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5.
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a lub 1b, informuje organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Regulamin gry hazardowej, z wyjątkiem ust. 2 i 3, określa:
1)
nazwę podmiotu urządzającego grę lub turniej;
2)
szczegółowe warunki i zasady gry lub turnieju, w tym określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju;
3)
prawa i obowiązki uczestników gry lub turnieju;
4)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji oraz tryb i termin zgłaszania roszczeń zgłaszanych przez uczestników gry lub turnieju;
5)
wysokość kapitału gry lub turnieju, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.
2.
Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:
1)
nazwę gry;
2)
nazwę podmiotu urządzającego grę;
3)
wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4)
obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
5)
liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
6)
cenę jednego losu lub kartonu;
7)
sposób prowadzenia gry;
8)
sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;
9)
terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
10)
cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
11)
sposób i termin ogłaszania wyników;
12)
miejsce i termin wydawania wygranych;
13)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
14)
liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.
3.
Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:
1)
nazwę loterii;
2)
nazwę podmiotu urządzającego loterię;
3)
wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4)
zasady prowadzenia loterii;
5)
obszar, na którym będzie urządzana loteria;
6)
czas trwania loterii;
7)
sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
8)
sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
9)
sposób i termin ogłaszania wyników;
10)
miejsce i termin wydawania wygranych;
11)
tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
12)
wartość puli nagród;
13)
w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.
4.
Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.
Orzeczenia: 6
1.
W przypadku naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę urządzającą gry stanowiące monopol państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.
3.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień oraz niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.
1.
Podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości:
1)
1 200 000 zł - w przypadku prowadzenia kasyna gry;
2)
600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
3)
40 000 zł - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.
2.
Zabezpieczenia finansowe są składane zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba (kasyn, salonów lub punktów) Krotność zabezpieczeń
od 1 do 3 1 zabezpieczenie
od 4 do 6 2 zabezpieczenia
od 7 do 9 3 zabezpieczenia
od 10 do 20 4 zabezpieczenia
od 21 do 30 5 zabezpieczeń
od 31 do 40 6 zabezpieczeń
z tym, że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde rozpoczęte 10 ośrodków powyżej 40.

2a.
W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480.000 zł.
3.
Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
1)
przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
2)
złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń.
3)
(uchylony)
4.
W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, kwoty należnego podatku od gier wraz z odsetkami za zwłokę oraz kwoty na pokrycie roszczeń uczestników gier hazardowych - za zgodą podmiotu je urządzającego albo określonych w prawomocnym orzeczeniu sądowym.
5.
Gwarantem może być wyłącznie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową lub ubezpieczeniową, posiadające uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym tym terytorium.
6.
Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna zostać złożona w walucie polskiej.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została zapłacona w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 zabezpieczenie finansowe ust. 4, organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty lub obciążyć rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe ust. 3 pkt 2.
Orzeczenia: 3
1.
Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od gier wygaśnie albo nie będzie mogło już powstać lub upłynie termin, w którym uczestnicy gier hazardowych mogą wystąpić z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie określonym w art. 6 koncesja i zezwolenie na działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości i na automatach, ust. 1-3.
2.
Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni. Kwoty zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 63 zabezpieczenie finansowe, ust. 3 pkt 2, są zwracane wraz z odsetkami, jeżeli rachunek był oprocentowany.
Orzeczenia: 1
1.
Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
2.
Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest obowiązany posiadać gwarancję wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz ochronę interesów uczestników gier hazardowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...