• Ustawa o grach hazardowyc...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 6. Opłaty

1.
Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:
1)
za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
za zmianę koncesji lub zezwolenia;
5)
za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;
6)
za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ustawowe pojęcie gier losowych ust. 6.
2.
Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.
3.
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
4.
Poboru opłat, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 - dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
2)
(uchylony)
3)
ust. 1 pkt 4 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
4)
ust. 1 pkt 5 – dokonuje organ rejestrujący;
5)
ust. 1 pkt 6 – dokonuje organ wydający decyzję.
1.
Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.
2.
Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.
1.
Opłata za udzielenie:
1)
koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32 000% kwoty bazowej;
2)
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5.500% kwoty bazowej;
3)
zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2 000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:
a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,
b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2 000% kwoty bazowej,
c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5 000% kwoty bazowej;
4)
zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100 % kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa - 50% kwoty bazowej;
5)
zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10 % wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;
6)
(uchylony)
7)
opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ustawowe pojęcie gier losowych ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.
1a.
Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:
1)
koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;
2)
zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;
3)
zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;
4)
zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
3a.
Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.
4.
Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
Orzeczenia: 14
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...