• Ustawa o grach hazardowyc...
  16.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 7. Podatek od gier

1.
Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.
1a.
Podatnikiem jest również:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 wysokość kwoty bazowej;
2)
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
a) zarządu sukcesyjnego albo
b) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 przejście NIP na następcę prawnego ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166, 1301 i 1933).
2.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
1)
urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
2)
udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
3.
Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.
4.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem.
5.
W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.
Orzeczenia: 19 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.
1.
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
1)
w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
2)
w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
3)
w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
4)
w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;
5)
w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
6)
w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;
7)
w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;
8)
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
9)
w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
2.
Podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych określone w ust. 1 nie podlegają sumowaniu, w szczególności nie podlega sumowaniu podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 7, z podstawą opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 9.
Orzeczenia: 9
Stawka podatku od gier wynosi dla:
1)
loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
2)
loterii pieniężnej - 15%;
3)
gry liczbowej - 20%;
4)
gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
5)
gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
6)
zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
7)
zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 - 12%.
Orzeczenia: 5
1.
Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:
1)
składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
2)
obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego
- za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
2.
Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wstępnie za okresy dzienne.
3.
Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi", podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.
4.
Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier.
5.
Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
6.
Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
1)
złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
2)
obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego
- dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
7.
Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier.
8.
Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.
9.
Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 78 obowiązki podmiotów prowadzących działalność ust. 1 pkt 4, rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.
Orzeczenia: 36
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości podatku od gier, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informację o terminach i miejscu ich składania oraz pouczenie, że deklaracja podatkowa stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Orzeczenia: 2
1.
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
2.
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według siedziby podmiotu urządzającego gry hazardowe.
3.
W przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w sposób określony w ust. 2, organem właściwym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4.
Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze,
2)
właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 opłaty uiszczane przez podmioty urządzające gry hazardowe ust. 1, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych oraz opłat.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...