• Ustawa o grach hazardowyc...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 9. Dopłaty

1.
W grach objętych monopolem państwa ustanawia się dopłaty w wysokości:
1)
25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w grach liczbowych;
2)
10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w loteriach pieniężnych i grze telebingo.
2.
Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.
3.
Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Orzeczenia: 1
Organami właściwymi w sprawie dopłat są naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej właściwi w sprawie podatku od gier.
Orzeczenia: 3
Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1, są obowiązane do:
1)
składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach, według określonego wzoru,
2)
obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego
- za okresy i w terminach określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.
Interpretacje: 1
Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 82 obowiązki podmiotów urządzających gry liczbowe, loterie pieniężne, telebingo pkt 2, przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w wysokości określonej w art. 86 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ust. 3, art. 87 Fundusz Promocji Kultury ust. 3, art. 88 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych ust. 3 i art. 88a Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w art. 82 obowiązki podmiotów urządzających gry liczbowe, loterie pieniężne, telebingo, pkt 1, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier oraz zapewnienie kontroli wysokości dokonywanych wpłat, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych informacji, w tym w zakresie terminów i miejsc ich składania oraz pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Do dopłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Orzeczenia: 1
1.
Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
3.
Przychodami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są:
1)
75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1;
2)
środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 117 koszty Funduszu ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
3)
dotacje z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
4.
Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.
5.
Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Tworzy się Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym.
3.
Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1.
4.
Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na promowanie lub wspieranie:
1)
ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
2)
twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
3)
działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
4)
twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej;
5)
(uchylony)
6)
zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
7)
(uchylony)
8)
spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa w pkt 1–6.
5.
Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5 % przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.
5a.
Środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na zasadach określonych w oddziale 4 rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych ust. 4 tej ustawy.
6.
Koszty obsługi Funduszu Promocji Kultury pokrywane są ze środków tego Funduszu.
7.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.
1.
Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym.
3.
Przychodami Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są:
1)
1% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1;
2)
środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 117 koszty Funduszu ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4.
Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie na:
1)
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
2)
opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
3)
udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem;
4)
prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich;
5)
zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.
5.
Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze środków tego Funduszu.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34a skład Komitet do spraw Pożytku Publicznego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).
2.
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest państwowym funduszem celowym.
3.
Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.
4.
Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 dopłaty w grach objętych monopolem państwa ust. 1.
5.
Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone wyłącznie na:
1)
działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);
2)
wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;
3)
wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
4)
rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
6.
Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pokrywane są ze środków tego Funduszu.
7.
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...