• Ustawa o grupach producen...
  25.05.2024

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki.
1.
Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, mogą organizować się w grupy producentów rolnych do realizacji co najmniej jednego celu spośród następujących celów:
1)
dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych;
2)
wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
3)
optymalizacja kosztów produkcji oraz stabilizowanie cen producentów.
2.
Uznaje się, że podmioty wymienione w ust. 1 prowadzą działalność rolniczą, jeżeli prowadzą działalność określoną w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412).
3.
Grupy producentów rolnych mogą także realizować inne cele, w szczególności takie jak:
1)
ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych;
2)
rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych;
3)
organizowanie i ułatwianie wprowadzania innowacji;
4)
prowadzenie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego.
Orzeczenia: 21
1.
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2.
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, wniosek ten składa się na piśmie.
3.
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie sprawozdania lub informacji do Prezesa Agencji albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpowiednio sprawozdanie to lub informacja ta spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 2. Zasady organizowania i działania grup

1.
Grupa producentów rolnych, zwana dalej "grupą", prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1)
została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej "produktem", lub grupy produktów do realizacji co najmniej jednego celu spośród celów, o których mowa w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych ust. 1;
2)
działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej "aktem założycielskim", spełniających wymagania określone w art. 4 akt założycielski grupy;
3)
żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy;
4)
coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
5)
określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży;
6)
każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
7)
każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
8)
żaden z członków grupy nie przynależy do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412), zwanej dalej „ustawą o rynkach rolnych”, albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381 oraz z 2023 r. poz. 412), zwanej dalej „ustawą o rynku mleka”, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
2.
(uchylony)
Orzeczenia: 22
Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:
1)
wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów spełniają wymagania określone w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych ust. 1 i 2;
2)
jej przedmiot działalności jest zgodny z co najmniej jednym celem spośród celów, o których mowa w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych ust. 1;
3)
działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4 akt założycielski grupy;
4)
jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów;
5)
określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży;
6)
każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
7)
każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
8)
żaden z członków grupy wskazanych w pkt 1 nie przynależy do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy o rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
W przypadku gdy w danym roku działalności grupy nie każdy członek tej grupy jest w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 6, a w przypadku grupy będącej spółdzielnią – nie każdy z członków grupy wskazanych w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1 jest w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 6, uznaje się, że warunek ten jest spełniony, jeżeli w tym roku działalności grupy co najmniej 90% członków tej grupy, a w przypadku grupy będącej spółdzielnią – 90% członków grupy wskazanych w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1 wyprodukowało oraz sprzedało do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
Warunku, o którym mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 6 oraz art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 6, nie stosuje się w przypadku, gdy brak produkcji jest spowodowany działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.).
1.
Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:
1)
zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy;
2)
zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą;
6)
zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w art. 5 fundusz socjalny grupy, jeżeli będzie on utworzony;
7)
sankcje wobec członka grupy, który:
a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
b) nie spełnia warunków określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych ust. 1 i 2 oraz art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych ust. 1 i 2 oraz art. 3a działalność spółdzielni jako grupy;
8)
wskazanie celu albo celów realizowanych przez grupę.
1a.
Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
2.
W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:
1)
zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji;
2)
zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego;
3)
promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu;
4)
przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.
Orzeczenia: 9
1.
Grupa producentów może tworzyć fundusz specjalny. Wysokość oraz zasady zwrotu funduszu specjalnego określa akt założycielski.
2.
Fundusz specjalny jest przeznaczony na wypłacanie członkom grupy zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w akcie założycielskim.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych, a także aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.
Orzeczenia: 7

Rozdział 3. Rejestracja grup i związków

1.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o:
1)
uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 albo art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 9, i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup;
2)
zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 albo art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 9.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
Orzeczenia: 7
1.
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy, zawiera:
1)
nazwę i siedzibę grupy;
2)
dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
3)
oznaczenie produktu lub grupy produktów;
4)
listę członków grupy;
5)
numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym;
6)
numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2.
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy, zawiera:
1)
dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5;
2)
listę członków grupy, o których mowa w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
akt założycielski grupy;
3)
plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych;
4)
oświadczenia członków grupy:
a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów,
c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów,
d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
5)
oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy, że coroczne przychody grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy będą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
(uchylony)
2)
akt założycielski grupy;
3)
plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych;
4)
oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1:
a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów,
c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów,
d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
5)
oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółdzielni, że coroczne przychody spółdzielni ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1 będą stanowić więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
4a.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a–c oraz ust. 4 pkt 4 lit. a–c, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5.
Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.
5a.
W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim grupy wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 2, składa się do zakończenia danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy oraz określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem.
7.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania grupy;
2)
plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych.
7a.
Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1, składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
7b.
Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1, można składać za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
8.
(uchylony)
9.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania grup.
Orzeczenia: 1
1.
Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2.
Rejestr grup zawiera:
1)
nazwę i siedzibę grupy;
2)
datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1;
3)
nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;
4)
dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
5)
liczbę członków grupy;
6)
informację o dacie wydania decyzji o cofnięciu danej grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup, decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o uznaniu albo decyzji uchylającej decyzję o uznaniu grupy – jeżeli taka decyzja została wydana.
3.
Rejestr jest jawny.
4.
Grupa jest obowiązana do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.
5.
W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.
6.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w tym rejestrze.
W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie:
1)
uznania grupy;
2)
dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
1.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy, w przypadku gdy grupa przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 1–3, 5 lub 7 albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1–3, 5 lub 7, wzywa grupę na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności grupy następującego po roku, w którym wezwano grupę do spełnienia tych warunków.
1a.
Osoba upoważniona do reprezentowania grupy w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy o spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z oryginałem.
1b.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy w przypadku gdy grupa:
1)
mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie spełniła brakujących warunków lub
2)
uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 12 nadzór nad działalnością grupy producentów ust. 2 pkt 2 i 3, lub
3)
mimo wezwania, o którym mowa w art. 9 rejestr grup producentów ust. 5 lub art. 13 roczne sprawozdanie grupy producentów ust. 2, nie wypełniła obowiązku określonego w art. 9 rejestr grup producentów ust. 4 lub art. 13 roczne sprawozdanie grupy producentów ust. 1, lub
4)
przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 4 lub 6 albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 4 lub 6, lub art. 3aa spełnienie wymogu w zakresie wielkości produkcji oraz sprzedaży do grupy, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów
– wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 2
1.
Nadzór nad działalnością grupy sprawuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie:
1)
poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 1, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3, lub wniosku, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 2, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3;
2)
spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy lub art. 3a działalność spółdzielni jako grupy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów;
3)
realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 lub w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3.
2a.
Kontrole, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 – przeprowadza się przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 1;
2)
pkt 2 i 3 – przeprowadza się co najmniej raz na trzy lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 1.
3.
Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
4.
Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6.
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1)
wstępu na teren nieruchomości należących do grupy;
2)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
7.
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8.
Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
9.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.
10.
W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
11.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
12.
Prezes Agencji przekazuje, raz na kwartał, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz informację o sposobie realizacji przez grupę zaleceń lub wniosków – w przypadku ich sformułowania.
Orzeczenia: 2
1.
Grupa składa corocznie, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania grupy sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy, zawierające w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę i adres grupy;
2)
rodzaj produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
3)
aktualną liczbę członków grupy;
4)
informację o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy;
5)
informację o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
2.
W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.
Grupy, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup, zwane dalej „związkami”, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:
1)
organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji;
2)
organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy zostały utworzone;
3)
przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania;
4)
reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej;
5)
promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom;
6)
promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska;
7)
prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych;
8)
prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.
Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1)
zrzesza co najmniej 5 grup;
2)
grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku;
3)
działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, powinien zawierać w szczególności:
a) zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16 wpis do rejestru związków grup, nie może być krótszy niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wystąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności związku,
b) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony,
c) sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków.
1.
Prezes Agencji wydaje decyzję o uznaniu związku, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy, i dokonuje wpisu związku do rejestru związków.
1a.
W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie:
1)
uznania związku;
2)
dokonania wpisu związku do rejestru związków.
2.
Prezes Agencji prowadzi rejestr związków.
3.
Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów.
4.
Do prowadzenia rejestru związków stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 rejestr grup producentów i art. 10 odmowa dokonania uznania grupy lub dokonania wpisu do rejestru grup.
1.
Nadzór nad działalnością związków sprawuje Prezes Agencji.
2.
Prezes Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez związek warunków określonych w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy.
3.
Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16 wpis do rejestru związków grup.
4.
Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 nadzór nad działalnością grupy producentów ust. 3–11.
5.
Prezes Agencji w przypadku gdy związek przestał spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 14 związki grup producentów lub art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy, wzywa związek na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności związku następującego po roku, w którym wezwano związek do spełnienia tych warunków.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Osoba upoważniona do reprezentowania związku w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, informuje na piśmie Prezesa Agencji o spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z oryginałem.
9.
Prezes Agencji w przypadku gdy związek:
1)
mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, w terminie określonym w tym wezwaniu nie spełnił brakujących warunków lub
2)
uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 2, lub
3)
mimo wezwania, o którym mowa w art. 17a roczne sprawozdania związku grup ust. 1a, nie wypełnił obowiązku określonego w art. 17a roczne sprawozdania związku grup ust. 1, lub
4)
przestał spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 14 związki grup producentów lub art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy
– wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru związków.

1.
Związek składa Prezesowi Agencji na piśmie sprawozdanie z realizacji celów wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14 związki grup producentów, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia każdego roku jego działalności.
1a.
Prezes Agencji w przypadku gdy związek nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wzywa związek na piśmie do wypełnienia tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez związek wezwania.
2.
Prezes Agencji przekazuje zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Rozdział 4. Pomoc finansowa

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 93, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 31, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. poz. 2, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.10.2000 r. - Dz.U. z 2000 r. poz. 983]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...