• Art. 22. inf. przes. - Sk...
  28.05.2024

Art. 22. infr. inf. przestrz.


Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

1.
W skład Rady wchodzą:
1)
Główny Geodeta Kraju;
2)
Główny Geolog Kraju;
3)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5)
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7)
Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8)
przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9)
czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10)
czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2.
Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przez zainteresowane instytucje i organizacje.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4.
Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5.
Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez Radę zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2)
wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mając na uwadze zakres zadań określonych w art. 21 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej ust. 2 oraz znaczenie tych zadań dla procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także przyjmując,
że wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie może przekroczyć 50 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
Art. 22. Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...