• Ustawa o infrastrukturze ...
  23.04.2024

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2021.0.214 t.j. - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa:
1)
zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej;
2)
organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.
2.
Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą:
1)
danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
2)
usług danych przestrzennych;
3)
interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych;
4)
wspólnego korzystania z danych przestrzennych;
5)
współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.
Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
danych przestrzennych — rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2)
infrastrukturze informacji przestrzennej — rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę
informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie;
3)
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
— rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;
4)
metadanych infrastruktury informacji przestrzennej — rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
5)
obiekcie przestrzennym — rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym
miejscem lub obszarem geograficznym;
6)
organie administracji — rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
7)
organie wiodącym — rozumie się przez to:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy,
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 9 załącznika do ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 19 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c,
ea) ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12–14 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 1–7, rozdziale 2 pkt 1–3 oraz rozdziale 3 pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do ustawy,
l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy zagrożenia naturalnego, rozumianych jako obszary zagrożone, charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych, które ze względu na swoją lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ na społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania gruntu;
8)
osobie trzeciej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem administracji;
9)
rejestrze publicznym — rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320);
10)
usługach danych przestrzennych — rozumie się przez to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
11)
zbiorze danych przestrzennych — rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...