• Ustawa o infrastrukturze ...
  01.03.2024

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2021.0.214 t.j. - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozdział 4. Usługi danych przestrzennych

1.
Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1)
wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2)
przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
3)
pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4)
przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5)
umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2.
Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.
Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
1)
słowa kluczowe;
2)
klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3)
jakość i ważność zbiorów;
4)
stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5)
położenie geograficzne;
6)
warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7)
organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
1.
Włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego organu wiodącego lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z interesem publicznym, a włączane zbiory i usługi danych przestrzennych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadają obowiązującym standardom technicznym.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2)
określenie przedmiotu wniosku;
3)
informacje dotyczące treści zbiorów oraz obszaru, do którego się odnoszą, a także warunków, w tym finansowych, na jakich możliwe będzie korzystanie ze zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 3—5.
3.
Odmowa włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich następuje w drodze decyzji właściwego organu wiodącego.
1.
Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1, nie dotyczy danych, które ze względu na wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo państwa uznane zostały za niejawne
lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1 pkt 2—5, nie dotyczy danych, które, z innych powodów niż określone w ust. 1, uznane zostały za niejawne lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów dotyczących w szczególności:
1)
działalności wymiaru sprawiedliwości;
2)
działalności organów podatkowych;
3)
statystyki publicznej;
4)
ochrony środowiska;
5)
ochrony danych osobowych;
6)
prawa własności intelektualnej;
7)
działalności gospodarczej.
1.
Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.
2.
Dane dostępne za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1 pkt 2, mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich wykorzystanie w celach zarobkowych.
3.
Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1 pkt 3—5, odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem art. 15 udostępnianie zbiorów i usług organom z innych państw członkowskich UE,
4.
Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych przepisów, opłaty za usługi, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1 pkt 3—5, zapewniają ich realizację z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Orzeczenia: 1
1.
Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1.
2.
Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.
3.
Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący.
4.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru danych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...