• Ustawa o infrastrukturze ...
  13.04.2024

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2021.0.214 t.j. - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozdział 6. Współdziałanie i koordynacja w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej

1.
Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także funkcjonuje w wyniku
współdziałania współtworzących ją organów wiodących, innych organów administracji oraz osób trzecich.
2.
Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do
zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.
1.
Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 18 koordynacja w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1)
opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;
2)
monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3)
sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 koordynacja w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury ust. 2;
4)
organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;
5)
współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6)
współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7)
określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.
2.
Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.
1.
Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują, koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie przyporządkowanych im tematów danych przestrzennych, mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej.
2.
Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa plany określające zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1.
1.
Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”.
2.
Do zadań Rady należy:
1)
opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
2)
występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.
3.
Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4.
Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
1)
plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy;
2)
sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
5.
Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
Główny Geodeta Kraju;
2)
Główny Geolog Kraju;
3)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5)
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7)
Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8)
przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9)
czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10)
czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2.
Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przez zainteresowane instytucje i organizacje.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4.
Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5.
Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez Radę zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2)
wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mając na uwadze zakres zadań określonych w art. 21 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej ust. 2 oraz znaczenie tych zadań dla procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także przyjmując,
że wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie może przekroczyć 50 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...