• Ustawa o infrastrukturze ...
  23.04.2024

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2021.0.214 t.j. - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozdział 8. Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej tworzy się zgodnie z następującym harmonogramem:
1)
w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. — w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 1 i 2 załącznika do ustawy;
2)
w terminie do dnia 3 grudnia 2013r. - w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 3 załącznika do ustawy.
Organy administracji zapewnią dostęp do zbiorów danych przestrzennych oraz odpowiadających im usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji, ust. 1:
1)
utworzonych po wejściu w życie niniejszej ustawy lub przeorganizowanych po tej dacie, nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie przepisów określających rozwiązania techniczne w zakresie interoperacyjności;
2)
utworzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, nie później niż w terminie siedmiu lat od dnia wejścia w życie przepisów w zakresie interoperacyjności po uprzednim dostosowaniu tych zbiorów do obowiązujących standardów.
Główny Geodeta Kraju zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii komunikaty o dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 30 zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych przepisów.
1.
Organy administracji zgłoszą do ewidencji, o której mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, ust. 2, dotychczasowe zbiory danych przestrzennych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej powoła przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków pierwszej kadencji Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b numer porządkowy nieruchomości, ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 4, art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2a oraz art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy zmienionej w art. 23 zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy zmienionej w art. 23 zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 07.05.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 489]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...