• Art. 28h. - System infor...
  03.10.2023
Obserwuj akt

Art. 28h. insp. ochr. środ.


System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

1.
Tworzy się system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet", zwany dalej "Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1.
2.
Ekoinfonet obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane przez:
1)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2)
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1)
organizuje szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi Ekoinfonetu;
2)
zapewnia sprzęt informatyczny i oprogramowanie do obsługi Ekoinfonetu.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością uzyskania danych niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, a także sporządzania sprawozdań w tym zakresie.
Art. 28h. System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowis... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...