• Art. 4a. - Zadania Główn...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 4a. insp. ochr. środ.


Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska:
1)
ustala ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wydaje zalecenia i wytyczne, określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1, oraz kontroluje stan ich realizacji;
2)
ustala szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej;
3)
może wydawać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności i żądać będących w ich posiadaniu informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz o zakresie i wynikach ich działania;
4)
organizuje i koordynuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim;
4a)
może wydawać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska polecenia przeprowadzenia w określonym czasie kontroli;
5)
opracowuje i realizuje wieloletnie strategiczne oraz wykonawcze programy państwowego monitoringu środowiska;
6)
dokonuje analiz i ocen:
a) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1,
b) stanu środowiska;
7)
prowadzi system informatyczny, o którym mowa w art. 28h system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" ust. 1, i nadzoruje jego funkcjonowanie;
8)
organizuje szkolenia pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie i w przepisach odrębnych;
9)
sporządza roczne sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska i przedkłada je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do 31 maja roku następnego.
1a.
Wykonywanie zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie:
1)
prowadzenia państwowego monitoringu środowiska oraz prowadzenia działalności laboratoryjnej,
2)
prowadzenia działań edukacyjnych dla innych organów i podmiotów korzystających ze środowiska z zakresu korzystania ze środowiska,
3)
wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
– należy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1 współpracuje z:
1)
organami państw członkowskich Unii Europejskiej;
2)
właściwymi organami innych państw na podstawie zawartych umów i porozumień;
3)
organizacjami międzynarodowymi.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie spraw objętych odpowiednio działami administracji rządowej – klimat oraz środowisko, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw środowiska prowadzą kontrolę wspólną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej – środowisko.
Art. 4a. Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...