• Art. 9b. - Dokumenty oka...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 9b. insp. ochr. środ.


Dokumenty okazywane przed rozpoczęciem kontroli

1.
Kontrolę wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora do jej wykonania.
2.
Kontrolę przedsiębiorcy, z wyłączeniem kontroli interwencyjnej, wykonuje się po okazaniu dodatkowo upoważnienia do jej wykonania.
3.
Legitymację inspektorowi wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
4.
Inspektor jest obowiązany do zwrotu legitymacji z dniem ustania stosunku pracy.
5.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, mając na względzie możliwość identyfikacji inspektora i jego stanowiska służbowego.
Art. 9b. Dokumenty okazywane przed rozpoczęciem kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...