• Ustawa o Inspekcji Ochron...
  27.05.2024

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2024.0.425 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska

1.
Pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska są pracownicy zatrudnieni w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.
2.
Do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudnionych na:
1)
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska – stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598);
2)
stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska – stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem art. 4 wymogi wobec kandydata do zatrudnienia w służbie cywilnej.
3.
(uchylony)
4.
Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917).
1.
Inspektorem Inspekcji Ochrony Środowiska może być pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska, który:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada wyższe wykształcenie;
6)
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
7)
odbył półroczny kurs przygotowujący do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska i zdał egzamin końcowy.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zwalnia z obowiązku odbywania kursu oraz egzaminu końcowego, o których mowa w ust. 1 pkt 7, pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, posiadającego wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
3.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz warunki zdania egzaminu końcowego, kierując się potrzebą należytego przygotowania inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska do wykonywania kontroli.
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudniony na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonujący pracę w systemie określonym w:
1)
art. 97 czas pracy i rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym,
2)
art. 97 czas pracy i rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym
– chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że nieobecność tego pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u pracodawcy.
5.
Praca w godzinach nadliczbowych pracownika jest dopuszczalna ze względu na:
1)
konieczność współudziału w zwalczaniu poważnej awarii lub innych zdarzeń nadzwyczajnych w zakresie ochrony środowiska;
2)
konieczność wykonania rozpoczętych czynności kontrolnych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;
3)
szczególne potrzeby pracodawcy.
6.
Praca w godzinach nadliczbowych pracownika następuje na polecenie pracodawcy.
7.
W zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi udziela się czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym albo może mu być przyznane wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
8.
O przyznaniu czasu wolnego od pracy albo dodatku, o których mowa w ust. 7, decyduje:
1)
dyrektor generalny – w przypadku pracowników zatrudnionych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska;
2)
wojewódzki inspektor ochrony środowiska – w przypadku pracowników zatrudnionych w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska.
9.
Liczba godzin nadliczbowych, za które przyznano wynagrodzenie, nie może przekraczać:
1)
7 godzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym;
2)
14 godzin w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;
3)
21 godzin w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
10.
Praca w niedzielę lub święto w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może być wykonywana przez:
1)
pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,
2)
pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun,
3)
pracownicę karmiącą dziecko piersią
– bez ich zgody.
Inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska wykonującym czynności kontrolne przysługuje miesięczny dodatek inspekcyjny do wynagrodzenia w wysokości do 100% tego wynagrodzenia.
Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska podczas pełnienia obowiązków służbowych i w związku z pełnieniem tych obowiązków korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...