• Ustawa o Inspekcji Ochron...
  23.03.2023

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2023

Dz.U.2021.0.1070 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska

1.
Pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska są pracownicy zatrudnieni w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.
2.
Do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464).
3.
Do pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudnionych na stanowiskach:
1)
inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska nie stosuje się przepisów art. 4 wymogi wobec kandydata do zatrudnienia w służbie cywilnej i art. 97 czas pracy i rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
2)
w centralnym laboratorium badawczym, o którym mowa w art. 28f centralne laboratorium badawcze ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 97 czas pracy i rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
4.
Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).
1.
Inspektorem Inspekcji Ochrony Środowiska może być pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska, który:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada wyższe wykształcenie;
6)
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
7)
odbył półroczny kurs przygotowujący do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska i zdał egzamin końcowy.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zwalnia z obowiązku odbywania kursu oraz egzaminu końcowego, o których mowa w ust. 1 pkt 7, pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, posiadającego wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
3.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz warunki zdania egzaminu końcowego, kierując się potrzebą należytego przygotowania inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska do wykonywania kontroli.
1.
Czas pracy pracowników, o których mowa w art. 8d pracownicy Inspekcji ust. 3, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.
2.
Do pracowników, o których mowa w art. 8d pracownicy Inspekcji ust. 3, mogą być stosowane systemy czasu pracy:
1)
zmianowy – na stanowiskach pracy, na których ze względu na zakres i charakter zadań jest wymagane wykonywanie pracy w systemie zmianowym;
2)
podstawowy, w przypadku którego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę – na pozostałych stanowiskach pracy.
3.
W zmianowym systemie czasu pracy pracę wykonuje się na zmiany trwające po 8 godzin na dobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może wprowadzić wykonywanie pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę.
4.
W zmianowym systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 3 zdanie:
1)
pierwsze, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym,
2)
drugie, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym
– chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u pracodawcy.
5.
Praca w godzinach nadliczbowych pracownika jest dopuszczalna ze względu na:
1)
konieczność współudziału w zwalczaniu poważnej awarii lub innych zdarzeń nadzwyczajnych w zakresie ochrony środowiska;
2)
konieczność wykonania rozpoczętych czynności kontrolnych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;
3)
szczególne potrzeby pracodawcy.
6.
Praca w godzinach nadliczbowych pracownika następuje na polecenie pracodawcy.
7.
W zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi udziela się czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym albo może mu być przyznane wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
8.
O przyznaniu czasu wolnego od pracy albo dodatku, o których mowa w ust. 7, decyduje:
1)
dyrektor generalny – w przypadku pracowników zatrudnionych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska;
2)
wojewódzki inspektor ochrony środowiska – w przypadku pracowników zatrudnionych w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska.
9.
Liczba godzin nadliczbowych, za które przyznano wynagrodzenie, nie może przekraczać:
1)
7 godzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym;
2)
14 godzin w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;
3)
21 godzin w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
10.
Praca w niedzielę lub święto w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może być wykonywana przez:
1)
pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,
2)
pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun,
3)
pracownicę karmiącą dziecko piersią
– bez ich zgody.
Inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska wykonującym czynności kontrolne przysługuje miesięczny dodatek inspekcyjny do wynagrodzenia w wysokości do 100% tego wynagrodzenia.
Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska podczas pełnienia obowiązków służbowych i w związku z pełnieniem tych obowiązków korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...